Wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Projekt ten jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów problemowych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla tych działań.

Ważnym aspektem projektu jest także:

  • upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
  • wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Główne działania w projekcie to wsparcie merytoryczne gmin poprzez organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń oraz poprzez indywidualne konsultacje w zakresie opracowania programu rewitalizacji, a także przeprowadzenie konkursu dotacji dla gmin na dofinansowanie prac związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji.

Okres realizacji projektu: 7 marca 2016 r. - 31 sierpnia 2018 r.

Wartość projektu: 8 353 337 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 390 300 zł

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 1 127 700 zł

Przeczytaj więcej informacji