Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności samorządów gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania procesem rewitalizacji, włączenia społecznego oraz korzystania z narzędzi jakie daje ustawa o rewitalizacji, a także wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Główne działania w projekcie to wsparcie merytoryczne gmin poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz indywidualne konsultacje eksperckie, a także rozbudowa regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji oraz uzupełnienie Systemu Informacji Przestrzennej województwa o komponent dotyczący rewitalizacji.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu: 678 000 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 518 670 zł

Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 91 530 zł

Przeczytaj więcej informacji

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska