Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 28.06.2019 10:00 do 28.06.2019 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72b, I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, którymi są podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. podmioty ekonomii społecznej,
  3. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,
  4. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  5. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  6. przedsiębiorcy,
  7. ochotnicze hufce pracy.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadaj pytanie

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących konkursu na adres: fem_chrzanow@umwm.pl, z dopiskiem w tytule: "Dotyczy szkolenia dla Wnioskodawców Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja”.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.