Szkolenie dla wnioskodawców RPO WM – Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 23.01.2020 10:00 do 23.01.2020 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72b, I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, którymi są:

  1. ośrodki pomocy społecznej,
  2. powiatowe centra pomocy rodzinie.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu ww. podmiotów może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 21 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.