Szkolenie w Krakowie dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 28.01.2020 10:00 do 28.01.2020 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych Wnioskodawców poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Beneficjentów:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  3. instytucje otoczenia biznesu,
  4. organizacje pozarządowe.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 23 stycznia 2020 r. do godz. 15.00. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16, (12) 616 03 61, (12) 616 03 81 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.