Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania (LGD), GRANTY, PROJEKTY WSPÓŁPRACY, OPERACJE WŁASNE

od 27.06.2018 08:15 do 27.06.2018 16:45
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
Brak wolnych miejsc

Miejsce:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice.

Uczestnicy spotkania:

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu Województwa Małopolskiego. 

Uwagi:

Istnieje możliwość zgłoszenia 2 przedstawicieli z każdej LGD. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 21 czerwca br. do godz. 12.00.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają wyłącznie koszt dojazdu.  

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Marlena Mazur, tel. 12 299 06 70, e-mail: marlena.mazur@umwm.pl.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr telefonu (12) 299 06 70 lub pisząc maila na adres e-mail: marlena.mazur@umwm.pl. Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Ekspert:

Spotkanie poprowadzi Pani Marzena Cieślak, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2003-2017) oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu (1993-2003). Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Od 2017 roku prowadzi na własny rachunek firmę konsultingowo- doradczą, wspierającą w szczególności w zakresie doradztwa i szkoleń podmioty realizujące zadania finansowanie ze środków UE.
W trakcie swojej pracy zawodowej m.in. wspierała procesy przygotowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z funduszy europejskich, proces delegowania zadań Agencji Płatniczej do podmiotów zewnętrznych. Nadzorowała prawidłowość realizacji tych zadań oraz proces opracowania i aktualizacji zasad ubiegania się o wsparcie, formularzy dokumentów aplikacyjnych, wszelkich procedur związanych obsługi wniosków oraz przeprowadzania kontroli. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjno-szkoleniowych m.in. w zakresie znajomości zasad korzystania z pomocy przez beneficjentów, zasad realizacji i rozliczania projektów oraz zasad weryfikacji przez podmioty wdrażające warunków dostępu do wsparcia. Jest ekspertem w zakresie wdrażania Podejścia Leader w Polsce. Posiada umiejętność przeprowadzania audytów poprawności sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej i programowej, ustalania zasad i przeprowadzania kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, jak również określania i weryfikacji wymogów w zakresie systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy europejskich. Doświadczenie szkoleniowe obejmuje setki godzin warsztatowo-szkoleniowych z zakresu zasad ubiegania się o wsparcie i jego rozliczania, zasad sporządzania i stosowania procedur wraz z podejściem do weryfikacja i dokumentowania oceny śladem rewizyjnym, a także w zakresie zasad sporządzania dokumentów programowych, strategicznych oraz monitoringu i ewaluacji. Posiada również doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, biznesplanów oraz rozliczania projektów. Uczestniczyła w wielu wyjazdach studyjnych do Państw członkowskich UE, a także uczestniczyła i prowadziła prezentacje i warsztaty dla przedstawicieli Państw członkowskich UE jako przedstawiciel Agencji płatniczej także w zakresie wdrażania Podejścia Leader.

Materiały szkoleniowe:

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania (LGD), GRANTY, PROJEKTY WSPÓŁPRACY, OPERACJE WŁASNE-prezentacja 1

Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania (LGD), GRANTY, PROJEKTY WSPÓŁPRACY, OPERACJE WŁASNE-prezentacja 2