Eksperci do oceny projektów

Kategoria: Baza ekspertów
08.09.2016

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 informuje o naborze na ekspertów w dziedzinach:

  • analiza ekonomiczno-finansowa (wymagane wykształcenie ekonomiczne, finansowe bądź pokrewne oraz doświadczenie w sporządzaniu analiz finansowych dla różnego rodzaju przedsięwzięć lub ich weryfikacji);
  • ocena oddziaływania projektu na środowisko (wymagane wykształcenie związane z ochroną środowiska lub pokrewne oraz doświadczenie i praktyka z zakresu ochrony środowiska);
  • ocena wykonalności technicznej infrastruktury drogowej, turystycznej, rekreacyjnej, kultury, edukacyjnej, infrastruktury dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego oraz narzędzi teleinformatycznych (wymagane wykształcenie techniczne oraz doświadczenie związane z projektowaniem dokumentacji technicznej (projektantów); nadzorowaniem inwestycji np. inspektorów nadzoru);
  • ocena merytoryczna w następujących obszarach tematycznych (wymagane wykształcenie zgodne z jedną z poniższych dziedzin, doświadczenie, wiedza i praktyka w zakresie danej dziedziny):
  1. infrastruktura komunikacyjna,
  2. dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze z elementami turystyki, kultury, sportu i rekreacji (możliwa specjalizacja w dziedzictwie tylko kulturowym lub tylko przyrodniczym),
  3. narzędzi teleinformatycznych,
  4. promocja regionu,
  5. transport publiczny.

Termin zgłaszania kandydatur: 20 września 2016 r.

Szczegóły dotyczące wymagań oraz sposobu zgłaszania kandydatur znajdują się na stronie internetowej Programu