III etap konsultacji PROW 2014-2020

Kategoria: Wydarzenia
06.02.2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno-strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi o przekazywanie uwag do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r. na dostępnym formularzu elektronicznym.

Po zakończeniu etapu konsultacji projekt PROW 2014-2020 zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, a następnie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Dokument został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012 r. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz I projekt PROW 2014-2020.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl