Nabór wniosków na projekty wspierające osoby młode na rynku pracy

Kategoria: Nabory wniosków
20.12.2018
Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty dotyczące aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo, imigrantów i reemigrantów.

Notes z długopisem leżące na stoliku.jpg

Od 21 stycznia do 4 lutego 2019 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowana pomoc w ramach inicjatyw musi przyczynić się do aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych, m.in. poprzez takie formy wsparcia jak: szkolenia, staże czy dotacje na otwarcie działalności gospodarczej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się:

  • publiczne służby zatrudnienia;  
  • Ochotnicze Hufce Pracy;  
  • agencje zatrudnienia;  
  • instytucje szkoleniowe;  
  • instytucje dialogu społecznego (tj. związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe, jeżeli wśród ich zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej);  
  • instytucje partnerstwa lokalnego.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na II kwartał 2019 r.

Do rozdysponowania jest 20 mln zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są tutaj.

fot. Pixabay