Pocovidowe wsparcie dla małopolskich szkół

19.01.2023
Tym razem przedstawiciele powiatów krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego i miasta Krakowa odebrali symboliczne czeki na realizację zadań w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny II. Przekazane środki pozwolą na zakup sprzęt komputerowego i urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć, jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów małopolskich szkół.

W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smółka oraz radni województwa Stanisław Bisztyga i Jerzy Fedorowicz.

Łączna pula środków przekazanych podczas czwartkowego wydarzenia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, to przeszło 5,4 mln złotych, a projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych.

W odpowiedzi na kryzys spowodowany pandemią COVID-19, Samorząd Województwa Małopolskiego niezwłocznie podjął kroki zaradcze. W ramach kompleksowej strategii działania zamknięte w Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostały wydzielone środki finansowe, dla poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także na edukację i nauczanie. Opiewający na około 60 mln zł Pakiet Edukacyjny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym, nastawionych na wsparcie nauczania

- przekazał w liście do uczestników wydarzenia marszałek Witold Kozłowski.

Kompleksowe działania Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

Dzięki tym środkom możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego i  innych urządzeń cyfrowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w szkołach jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. Ok. 591 laptopów, komputerów, tabletów oraz ok. 85 tablic multimedialnych i monitorów interaktywnych trafi do 170 szkół z powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego i  miasta Krakowa, na kwotę w wysokości: 5 438 266,44 zł.

To już druga edycja projektu, który powstał jako odpowiedź Województwa na zaistniałe stuki wywołane pandemią Covid-19. Pierwszy projekt realizowany do maja br. opiewał na kwotę niespełna 15 mln zł, za którą prawie tysiąc szkół oraz placówek systemu oświaty z terenu Województwa Małopolskiego zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy  do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Obecnie realizowana jest  druga edycja, a w niej wsparcie dla kolejnych szkół i placówek z naszego regionu. Mimo że pandemia koronawirusa ustała, a nauczanie w szkołach może odbywać się stacjonarnie, wciąż widzimy potrzebę wsparcia systemu oświaty w naszym regionie. Chcemy, aby nasze dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do nauki

- mówił Łukasz Smółka  

W ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, którego wartość wynosi  23,3 mln zł,  wsparciem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego zostanie objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych, w zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno - psychologicznego  uczniów zostanie objętych ok. 400 szkół i placówek oświatowych z terenu Małopolski. Działania projektu obejmują

  • wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie tych szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej - sprzęt TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne);
  • umożliwienie transformacji cyfrowej kolejnych 22 szkół poprzez wyposażenie tych szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania;
  • zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Nabyty przez szkoły i placówki sprzęt komputerowy i inne urządzenia cyfrowe są użyczane uczniom i nauczycielom np. na czas pracy i nauki zdalnej lub dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością. Natomiast nabyte przez szkoły urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie umożliwią transformację cyfrową szkół o niskim stopniu cyfryzacji w regionie. Uzupełnieniem tych działań jest sfinansowanie wydatków na pomoc edukacyjną i psychologiczną dla uczniów.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków unijnych.