Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla szkół modelowych

21.12.2020

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza: nabór wniosków o udzielenie grantu  nr 2 w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” w  ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego  Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

I. Cel

Celem naboru grantowego jest przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym do Szkół Modelowych i udzielenie im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tych szkół i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą STEAM. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły te . zostaną objęte wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań staną się tzw. Szkołami modelowymi.

II. Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych) z terenu Województwa Małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Do udziału w konkursie grantowym uprawniony jest organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych), które są  zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego. Grantobiorca realizuje zadanie grantowe na podstawie Umowy o powierzenie grantu.

Wnioskodawca w ramach niniejszego konkursu grantowego może złożyć wyłącznie jeden wniosek. W przypadku złożenia kolejnych wniosków przez tego samego Wnioskodawcę, wniosek złożony później nie będzie podlegał ocenie, o ile wcześniejszy wniosek lub wnioski nie zostały wycofane przez Wnioskodawcę.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

1.    Wydatki kwalifikowane w projektach realizujących zadanie grantowe stanowią wyłącznie koszty zakupu:

1) Urządzenia cyfrowe:
a. Komputery przenośne (laptopy)
b. Urządzenia ekranowe (smartfony, tablety, czytniki)
c. Urządzenia audio – video np. kamery cyfrowe z wyposażeniem wspomagającym typu gimball, statywy, oświetlenie, blendy, głośniki mobilne bezprzewodowe
d. Projektory multimedialne, w tym piko projektory i projektory krótkoogniskowe do tablic multimedialnych oraz ekrany
e. Tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem typu stojak mobilny
f. Urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR) oprogramowania edukacyjnego,

2) ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

3) Oprogramowanie, np.:
a. oprogramowanie do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR)

b. Oprogramowanie do montażu materiałów video

c. Oprogramowanie do montażu materiałów audio
d. Oprogramowanie „radiowe” do uruchomienia szkolnej cyfrowej stacji radiowej
e. Oprogramowanie graficzne do budowania serwisów internetowych, aplikacji i narzędzi webowych wykorzystywanych w ramach działań szkoły
f. Oprogramowanie do tablic interaktywnych

4) Pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie edukacji np.:
a. Klocki, roboty i inne urządzenia służące realizacji działań robotyczno – programistycznych
b. Dostęp do platform edukacyjnych zawierających materiały i pomoce dydaktyczne
c. Dostęp do serwisów streamingowych w wersjach premium typu Spotify, Yotube, Tidal itp.

2. Warunkiem zakwalifikowania wydatków jest:

1) zakup nowego sprzętu komputerowego;

2) zakup sprzętu używanego o ile spełnione są łącznie następujące warunki;
a) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
b) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
c) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (liczonych w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;

3) zakupiony może być wyłącznie sprzęt/oprogramowanie, którego wykaz zostanie ustalony ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, które w ramach projektu „Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania” Poddziałanie 10.1.4 RPO WM przeprowadzi transformacje cyfrową szkoły. Wykaz zostanie ustalony po analizie zasobów oprogramowania i sprzętu szkoły.

4)  W przypadku zrealizowania zadania grantowego w innym zakresie niż wskazany w Wykazie zakupów tj. zakupu innej niż założono liczby/rodzaju urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania niż wnioskowany, istnieje konieczność uzasadnienia i zgłoszenia zmiany Grantodawcy, a następnie po uzyskaniu zgody Grantodawcy uwzględnienia zmiany w Wykazie. Zadanie grantowe po zmianie musi nadal spełniać kryteria wyboru Grantobiorców, być zgodne z Regulaminem. W przypadku dokonania zmian bez zgody grantodawcy, wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne.

5) Okres kwalifikowalności wydatków to okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Grant z powinien zostać rozliczony w 6 miesięcy od podpisania umowy

V. Finanse

Wartość projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” wynosi 1 980 000,00  zł

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego  to 85 %Unia  Europejska + 15 % Budżet Państwa.

Wykaz niezbędnych urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych  oraz oprogramowania zostanie sporządzony dla każdej z 22 szkół w drodze konsultacji prowadzonych we współpracy z projektem koordynacyjnym   i będzie zgodny z katalogiem wskazanym w Regulaminie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia ostatecznej wartości grantu, która nie będzie mogła być jednak wyższa niż 90 000 zł. dla Grantobiorcy.

Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2

VI. Harmonogram naboru

Termin składania wniosków o grant: od 21 grudnia 2020r. od godziny  12.00  (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2021 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o przyznanie grantu (wyłącznie plik programu Excel) wraz z załącznikami określonymi we wniosku o przyznanie grantu (Uchwała Rady Pedagogicznej zawierającej deklarację udziału w Projekcie oraz  Deklaracja zawarcia umowy o realizacji zadań „Szkoły modelowej” w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania" w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM i opis kryterium potencjału transformacji cyfrowej ) bez pisma przewodniego, powinien zostać dostarczony do Grantodawcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o konkursie w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu na adres e-mail: Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl

VIII Ocena wniosków

1. Ocena wniosku o przyznanie Grantu nr 1  składa się z dwóch etapów: najpierw oceny formalnej a następnie dwu etapowej oceny merytorycznej i  przebiega zgodnie z przyjętymi kryteriami określonymi w Regulaminie.

2. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2 .

IX. Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl   lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160720, 6160715, 6160719, 6160717  lub 6160721.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej:

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

  1. Regulamin udzielania granów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2, (.docx, 937 KB)
  2. Wniosek o przyznanie grantu (.xlsm, 73 KB) wraz z wymaganymi załącznikami tj. Deklaracja zawarcia umowy o realizacji zadań „Szkoły modelowej” w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania" w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM (.docx, 18 KB) i opis kryterium potencjału transformacji cyfrowej (.docx, 17 KB)
  3. Wzór umowy o powierzenie grantu (.docx, 894 KB)
  4. Wzór protestu (.docx, 92 KB)
  5. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (.xlsx, 57 KB)
  6. Karta oceny formalnej (.docx, 221 KB)
  7. Karta oceny merytorycznej  (.docx, 65 KB)
  8. Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (.doc, 89 KB)
  9. Załącznik nr 4 do umowy, wykaz sprzętu (.xlsm, 64 KB)
  10. Załącznik nr 5  Umowa dotycząca transformacji cyfrowej (.docx, 39 KB).