Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego– Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Typ projektu A B C D

07.06.2019

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Typ projektu A B C D RPO WM, którymi są:

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, 
  • przedsiębiorstwa,
  • administracja rządowa, 
  • państwowe osoby prawne.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 14 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.