Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

30.08.2016

Zakończony

29.10.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
15.03.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 marca 2017 r., uchwałą nr 375/17 dokonał wyboru do dofinansowania 2 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Łączna wartość dofinansowania wybranych projektów wyniosła 4 684 864,25  PLN.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów  (.zip 1,58 MB), które należy złożyć przed podpisaniem uchwały/umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 325 KB).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa):


Pobierz listę (PDF, 278KB)

Wyniki oceny formalnej
04.01.2017

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach Działania 3.2.A Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB RPO WM

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 3.2.A Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-065/16.

W ramach naboru złożono 10 wniosków, z czego 3 spełniły kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie, 7 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 216KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.11.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2.A Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-065/16

Postępując zgodnie z § 14 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum  Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-065/16. W okresie trwania naboru (tj. od 30 września 2016 r. do 28 października 2016 r.) wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 26 128 501,58 zł, co stanowi 99,80% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.  

Poniżej lista złożonych wniosków

Pobierz listę (PDF, 217KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, Typ projektów A. promocja postaw przedsiębiorczych.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 30 września 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 października 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
  3. instytucje otoczenia biznesu (IOB) – wyłącznie prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu,
  4. podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej tj. akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić taki inkubator  w ramach realizowanego projektu – uczelnie wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych. W tym zakresie realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące promocji przedsiębiorczości oraz wsparcia rozwoju nowych firm poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości  (w tym również  ośrodki przedsiębiorczości akademickiej – rozumiane jako akademickie inkubatory przedsiębiorczości  oraz inkubatory technologiczne), a także jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, skierowane do małopolskich MŚP we wczesnej fazie rozwoju.

Wspierane w ramach niniejszego konkursu projekty będą obejmowały następujące elementy:

a)  działania (usługi) z zakresu specjalistycznego doradztwa, szkoleniowe, coachingowe (tj. metody, których głównym celem jest wzmocnienie podopiecznego oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian, w oparciu jego własnych zasobów, odkryć, potencjałów), mentoringowe (tj. metody wspomagające rozwój i odkrywanie potencjału tkwiącego w podmiocie objętym tego typu wsparciem, stanowiące efekt relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces odkrywania i rozwijania potencjału podopiecznego, tj. mentor - podopieczny), akceleracyjne (tj. programy, dzięki którym objęte nimi MŚP mogą przyspieszyć swój rozwój, dzięki  pomocy doświadczonych mentorów i ekspertów oraz potencjalnych inwestorów dysponujących doświadczeniem biznesowym oraz siecią kontaktów), realizujące cele działań kwalifikujące się do wsparcia,

b)  udostępnianie infrastruktury living-labs, centrów co-working lub innej infrastruktury na potrzeby MŚP we wczesnej fazie rozwoju,

c)  organizację wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze – wyłącznie jako uzupełniający (niedominujący) element projektu, co oznacza, że ten komponent  może stanowić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektów zawierających co najmniej jeden element wymieniony powyżej lit. a-b dodatkowym elementem projektu mogą być inwestycje w infrastrukturę otoczenia biznesu służącą małopolskim MŚP we wczesnej fazie rozwoju – infrastruktura inkubatorów przedsiębiorczości (w tym również akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz inkubatorów technologicznych), jednak z uwzględnieniem wymogów zawartych w Umowie Partnerstwa. W ramach inwestycji w infrastrukturę inkubatorów nie wyklucza się wsparcia dla m.in. infrastruktury living-labs i centrów co-working, a więc infrastruktury tworzącej warunki dla intensyfikacji rozwoju MŚP we wczesnej fazie rozwoju.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 26 181 600,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W przypadku projektów generujących dochód dofinansowanie UE ustalane będzie na podstawie art. 61 albo 65 rozporządzenia 1303/2013.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 15% wydatków kwalifikowanych projektu.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: w zależności od poziomu dofinansowania ustalanego zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy.

W przypadku projektów generujących dochód: w zależności od poziomu dofinansowania UE ustalanego na podstawie art. 61 albo 65 rozporządzenia 1303/2013.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 820 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 659 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 723 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1,16 MB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 314 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,06 MB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 587 KB)

Załącznik nr 7a Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 887 KB)

Załącznik nr 7b Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 957 KB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 574 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,25 MB)

Załącznik nr 10a Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.pdf, 1,08 MB)

Załącznik nr 10b Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów nieinwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.pdf, 680 KB)

Załącznik nr 11 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,16 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 445 KB)

Kompletna dokumentacja do konkursu (Regulamin konkursu, załączniki do regulaminu konkursu oraz załączniki do wniosku (.zip, 10,6 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 548 KB) - aktualizacja w dniu 26 października 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl