Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

28.11.2017

Zakończony

02.03.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
16.05.2019

W dniu 16 maja 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 819/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 1365/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 286 KB)

Na mocy niniejszej uchwały ZWM wybrał do dofinansowania kolejny projekt który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania  2 665 293,11 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 (.pdf, 199 KB).

Łącznie, w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 wybrano do dofinansowania 2 projekty na kwotę dofinansowania 19 952 245,55 zł.


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
20.07.2018

20 lipca 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 19 952 245,55 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 207 KB)

Pobierz listę (PDF, 286KB)

Wyniki oceny finansowej
13.07.2018

W dniu 21.06.2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków
o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 19 952 245,55 zł.

Pobierz listę (PDF, 286KB)

Wyniki oceny formalnej
18.05.2018

17 maja 2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 w ramach Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 19 952 245,55 zł.

Pobierz listę (PDF, 280KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.03.2018

W ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 20 236 681,88 zł, co stanowi ok. 115,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 40KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 1 marca 2018 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • parki krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe,
 • jednostki naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej, w tym realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej (rozumianej, jako część szerszego projektu infrastrukturalnego), na terenie parków krajobrazowych.

Obszar realizacji projektu dotyczący budowy, rozbudowy, modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej musi być objęty występującą formą ochrony/kategorią chronionego obszaru zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tzn. będzie realizowany na terenie parków krajobrazowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 460 908,03 zł.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 818/19 (.pdf, 361 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu łącznie o 2 491 339,71 zł, tj. do kwoty 19 952 247,74 zł, co wynika z Uchwały Nr 650/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 5 oraz §45 Regulaminu konkursu dla działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.
Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Uwaga!

11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej - przeczytaj komunikat!

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2105/17 dokonał zmiany Regulaminu KOP, stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu dla działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej - przeczytaj komunikat

Regulamin konkursu  (.pdf, 740 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 23,2 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 406 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 12,9 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,1 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 685 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 6,6 MB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami (.pdf, 6,5 MB)

Załącznik nr 6c Porozumienie o dofinansowaniu projektu (.pdf,6,5 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 700 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 380 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 514 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu, natomiast wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. . (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.