Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

29.11.2019

Zakończony

04.02.2020

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1063/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-042/19 dla Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Wprowadzono zmiany do umowy o dofinansowanie, umowy partnerskiej oraz umowy na przekazanie środków PFRON na finansowanie wkładu własnego.

Umowa o dofinansowanie (załącznik nr 7)

Wzór umowy o dofinansowanie uzupełniono o obowiązek monitorowania podwójnego uczestnictwa w projekcie, w związku z czym wprowadzono dodatkowe zapisy w części dotyczącej obowiązków beneficjenta oraz dodano załącznik nr 8 Oświadczenie uczestnika projektu.

Zmianie uległy także obowiązki informacyjne Wnioskodawcy.

We wzorach umowy o dofinansowanie zaktualizowano również załączniki:

taryfikator korekt kosztów pośrednich za rażące naruszenia umowy w zakresie zarządzania projektem (załącznik nr 7 do wzoru umowy) oraz zasady przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do wzoru umowy).

Umowa partnerska (załącznik nr 8)

zaktualizowano umowę partnerską, w tym zmianie uległy zapisy § 8 obowiązki informacyjne

Umowa na przekazanie środków PFRON (załącznik nr 19)

zaktualizowano wzór umowy na przekazanie środków PFRON na finansowanie wkładu własnego.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających zez pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), tj. 426 290,00 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
23.07.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego 23 lipca 2020 roku Uchwałą nr 1013/20 przyjął listy projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania złożonych na konkurs nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-042/19.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista (PDF 162 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (PDF 185 KB)


Informacje nt. złożonych wniosków
04.02.2020

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.08.02.00-IP.02-12-042/19, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających zez pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Wpłynęło 79 wniosków o dofinansowanie projektu. W konkursie alokacja wynosi 8 710 451,33 zł.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych w konkursie wnioskach wynosi 31 519 068,16 zł co stanowi 361,85% alokacji w konkursie.  

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz Listę


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 30 grudnia 2019 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2020 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 30 grudnia 2019 r. do 3 lutego 2020 r. do godz. 15:00.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • organizacje pozarządowe (w tym np. LGD).

  Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak partnera/ów. 

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

  Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy powinno być skierowane do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy przede wszystkim niezbędna jest pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku pracy.

  W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu szeroki katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika tj.:

 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję. IPD może zostać opracowany przy wykorzystaniu dokumentacji będącej wynikiem usługi doradcy zawodowego, które uczestnik otrzymał w ramach usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienie (PUP i WUP) lub w ramach innego projektu w ramach RPO WM,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),
 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,
 • dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia i doradztwo,
 • wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej. Zgodnie z SzOOP RPO WM inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci udzielenia dotacji na zakładanie działalności gospodarczej. Dodatkowo inne formy pomocy zaproponowane przez Beneficjenta nie mogą uwzględniać wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia (chyba, że będzie ono udzielane wyłącznie przez powiatowy urząd pracy).

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

W projektach skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami uprawniony Wnioskodawca może wnioskować o przyznanie środków na sfinansowanie wkładu własnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (…).” Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie określa Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 710 451,33 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie wyłącznie projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami, tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Powyższy wymóg dotyczy projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza kwoty 426 290,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 - Kryteria Wyboru Projektów

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie

Załacznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie (umowa ryczałtowa) – wersja obowiązująca od dnia 04.08.2020 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie (umowa ryczałtowa)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o partnerstwie – wersja obowiązująca od dnia 04.08.2020 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy o partnerstwie

Załącznik nr 9 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Załącznik nr 10 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie RPO WM na lata 2014-2020

Załącznik nr 11 - Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w ramach konkursu

Załącznik nr 12 - Standard usług projektu konkursowego

Załącznik nr 13 - Diagnoza sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim

Załącznik nr 14 - Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego

Załącznik nr 15 - Standard Usług

Załącznik nr 16 - Lista Miast Średnich

Załącznik nr 17 - Oświadczenie o rzetelności

Załącznik nr 18 - Szczegółowe warunki dostępu do uczestnictwa w programie "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami (...)' (w zakresie sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego) dla adresatów programu, wnioskujących o dofinansowanie w ramach RPO - EFS

Załącznik nr 19 - Wzór umowy na przekazanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nasfinansowanie wkładu własnego pozyskanego w ramach programu "Partnerstwodla osób z niepełnosprawnościami w projekcie współfinansowanym ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego – wersja obowiązująca od dnia 04.08.2020 r.

Załącznik nr 19 - Wzór umowy na przekazanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na sfinansowanie wkładu własnego pozyskanego w ramach programu "Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 27 stycznia 2020 r. (pdf, 613 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941,e-mail: fem@umwm.pl 
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanów@umwm.pl 
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl 
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl