Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

28.08.2018

Zakończony

01.12.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
27.02.2020

20 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 245/20 w sprawie zmiany Uchwały nr 827/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-051/18 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (.pdf, 212 KB) dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-051/18 poprzez wykreślenie projektów nr: 

 • RPMP.03.01.02-12-0275/18, pn. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Skrzynka gmina Szczucin” złożonego przez Gminę Szczucin,
 • RPMP.03.01.02-12-0279/18, pn. Budowa Infrastruktury Technicznej Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Morzychna złożonego przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.

Pobierz listę (PDF, 192KB)

Wersje archiwalne(1)

Wyniki oceny merytorycznej
23.05.2019

W dniu 13.05.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-051/18 dla Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 21 831 380, 23 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 210 KB)

Pobierz listę (PDF, 212KB)

Wyniki oceny finansowej
06.05.2019

W dniu 16.04.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-051/18 dla Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na  łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 21 831 380,23 zł.

Pobierz listę (PDF, 214KB)

Wyniki oceny formalnej
08.02.2019

8 lutego 2019 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-051/18 dla Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR. 

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na  łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 21 831 380,24 zł. 

Wynik negatywny uzyskał 1 projekt na kwotę dofinansowania 10 884 309,70 zł.

Pobierz listę (PDF, 76KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
05.12.2018

W ramach konkursu złożono 6 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 32 683 763,53 zł., co stanowi ok. 31,5% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 314KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 września 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi (SAG) – instytucje otoczenia biznesu, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub Skarb Państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących SAG o przeznaczeniu przemysłowym/ usługowym, poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych, także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in.:

 • wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę,
 • tworzenie na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych, tj. dróg oraz infrastruktury służącej do przemieszczania się po obszarze SAG – w tym np. chodniki, drogi rowerowe, parkingi (wyłącznie jako element uzupełniający projektu),
 • budynki i budowle (wyłącznie w ograniczonym zakresie, jeśli są one niezbędne do właściwego funkcjonowania SAG),

zlokalizowane na obszarze objętym SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

103 763 829,11 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiany regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

8 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 2108/18 (.pdf, 524 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu.Zmiana wynika z decyzji podjętej podczas Przeglądu Zarządzania RPO WM w dniu 24 października 2018 r. w sprawie uwzględniania projektów po protestach w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach konkursu, w szczególności w zakresie aktualizacji listy podstawowej i listy rezerwowej ocenionych projektów, tj. obejmuje §35 oraz §36 Regulaminu konkursu. Zmiana dokonywana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz dodał Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie (.pdf, 1,7 MB) i Załącznik nr 6b Uchwała ZWM. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 8.11.2018 (.pdf, 851 KB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 28.08.2018 do 7.11.2018 (.pdf, 851 KB) zmieniona uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.zip, 9,39 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 28.08.2018 do 5.11.2018 (.zip, 9,39 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 339 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 1,96 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2,06 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP  (.pdf, 958 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.pdf, 1,7 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 28.08.2018 do 5.11.2018 (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.pdf, 1,7 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 779 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 469 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 633 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12)616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .