Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – IR

30.05.2017

Zakończony

30.12.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
21.05.2019

W dniu 11.04.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 592/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 1783/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 259 KB).

W związku ze zmianą Ramowego Planu Realizacji Działania dla Poddziałania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, dokonano przesunięcia środków, tym samym Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 525/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku dokonał zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 o kwotę 32 127 705,80 zł.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 wynosi 114 448 905,80 zł.

Uchwałą nr 592/19 ZWM z dnia 11.04.2019 r. roku dokonano zwiększenia dofinansowania dla projektu nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 do kwoty 114 448 905,80 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 (.pdf, 197 KB).


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
27.09.2018

24.09.2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – IR.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskał jeden projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 82 316 085,28 zł.

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektuCałkowita wartość projektuKwota dofinansowania
RPMP.04.03.03-12-1165/17Województwo MałopolskieModernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej105 731 772,07 zł82 316 085,28 zł

Wyniki oceny finansowej
27.09.2018

18.08.2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – IR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskał jeden projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 82 319 340,88 zł.

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektuCałkowita wartość projektuKwota dofinansowania
RPMP.04.03.03-12-1165/17Województwo MałopolskieModernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej116 280 768,70 zł82 319 340,88 zł

Wyniki oceny formalnej
25.09.2018

27 czerwca 2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – IR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskał jeden projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 82 324 083,36 zł

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektuCałkowita wartość projektuKwota dofinansowania
RPMP.04.03.03-12-1165/17Województwo MałopolskieModernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej115 334 425,36 zł82 324 083,36 zł

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 25.05.2018

  22 maja 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na stopień skomplikowania projektu oraz bardzo szeroki zakres dokonywanych w toku uzupełnienia zmian w dokumentacji, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektu złożonego w ramach konkursu RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 dla Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do 30 maja 2018 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
05.01.2018

W ramach konkursu złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 82 312 207,58 zł., co stanowi ok. 99,99% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 284KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

 • Województwo Małopolskie,
 • jednostki organizacyjne województwa, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, których projekty zostały uzgodnione z Województwem Małopolskim.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Poddziałanie będzie skierowane na realizację inwestycji w budynkach należących do Województwa Małopolskiego oraz podległych jednostek.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu konkursu, w tym warunki wstępne oraz informacje o wyłączeniach zawiera Regulamin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

82 321 200,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiany regulaminu konkursu

W dniu 19 marca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 438/20 (.pdf, 287 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu o 27 917 440,80 zł, tj. do kwoty 142 366 346,60 zł. i ma na celu zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

2 kwietnia 2019 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 525/19 (.pdf, 363 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 32 127 705,80 zł, co wynika z Uchwały Nr 424/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 5 oraz §45 Regulaminu konkursu dla poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 21 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 680 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 16,6 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 396 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,91 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,16 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 616 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 383 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 372 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 616 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 372 KB)

Załącznik nr 9 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego (.pdf, 1,17 MB)

Załącznik nr 9 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego (.doc, 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu.

Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl