Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

25.01.2017

Zakończony

29.04.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
04.09.2017

W dniu 29.08.2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1382/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1  Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na mocy Uchwały nr 1382/17 (.pdf, 216 KB) Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

Pobierz listę (PDF, 23KB)

Wyniki oceny merytorycznej
12.03.2018

Do dnia 12.03.2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej trzech kolejnych wniosku o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

 • Typ A – Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji;
 • Typ B – Podejmowanie działań z zakresu restrukturyzacji rzek, potoków i innych obszarów;
 • Typ C – Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Podsumowując w wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

Natomiast wynika negatywny uzyskały w sumie 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 255 242,73 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 214 KB)

Pobierz listę (PDF, 279KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 04.09.2017

  W dniu 24.08.2017r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

  • Typ A ROZWÓJ RÓŻNYCH FORM MAŁEJ RETENCJI, W TYM BUDOWA ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI,
  • Typ B PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RESTRUKTURYZACJI RZEK, POTOKÓW I INNYCH OBSZARÓW,
  • Typ C INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ NA EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 212 KB)

  Pobierz listę (PDF, 362KB)

Wyniki oceny finansowej
01.02.2018

Do dnia 01.02.2018 r. zakończony został etap oceny finansowej dwóch kolejnych wniosku o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

 • Typ A – Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji;
 • Typ B – Podejmowanie działań z zakresu restrukturyzacji rzek, potoków i innych obszarów;
 • Typ C – Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Podsumowując w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały w sumie 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 440 034,19 zł.

Pobierz listę (PDF, 367KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 04.01.2018

  W dniu 04.01.2018 r. zakończony został etap oceny finansowej kolejnego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

  • Typ A – Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji;
  • Typ B – Podejmowanie działań z zakresu restrukturyzacji rzek, potoków i innych obszarów;
  • Typ C – Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

  Dotychczas w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały w sumie 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 2 199 392,81 zł.

  Pobierz listę (PDF, 282KB)
 • 04.09.2017

  W dniu 13.08.2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

  • Typ A ROZWÓJ RÓŻNYCH FORM MAŁEJ RETENCJI, W TYM BUDOWA ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI,
  • Typ B PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RESTRUKTURYZACJI RZEK, POTOKÓW I INNYCH OBSZARÓW,
  • Typ C INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ NA EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

  Pobierz listę (PDF, 275KB)

Wyniki oceny formalnej
20.12.2017

W związku z uwzględnieniem protestu od negatywnego wyniku oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2017 poz.1460 z późn. zm), dokonano oceny formalnej  dla następujących projektów:

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu

RPMP.05.01.01-12-0455/17

Powiat
Nowotarski

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej 1667K Rabka Zdrój - Ponice w mieście Rabka Zdrój

RPMP.05.01.01-12-0462/17

Gmina
Miasto Nowy Targ

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w miejscowości Nowy Targ

RPMP.05.01.01-12-0469/17

Gmina
Miasto Nowy Targ

Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec - Etap I


Wszystkie wyżej wymienione projekty uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Podsumowując, w wyniku oceny formalnej dla konkursu RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 440 034,19 zł.

Wynik negatywny uzyskały 2 projekty  na łączną kwotę dofinansowania 536 869,35 zł.

Pobierz listę (PDF, 362KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 31.07.2017

  24 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:

  • Typ A rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji,
  • Typ B podejmowanie działań z zakresu restrukturyzacji rzek, potoków i innych obszarów,
  • Typ C inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 183 708, 63 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 811 454,43  zł.

  Pobierz listę (PDF, 291KB)
 • 07.07.2017

  W dniu 27 czerwca 2017 r. decyzją Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych przedłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17 dla Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów, Typ projektu C: Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 11 lipca 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
08.05.2017

W ramach konkursu złożono 6 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 3 995 163,06 zł, co stanowi ok. 5,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 70KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów, Typ projektu C: Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 lutego 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania realizowane będą wszelkie inwestycje o charakterze regionalnym i lokalnym nakierowane na zwiększenie odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. W tym wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu różnych form małej retencji, rozwoju terenów zalewowych, zagospodarowywania wód opadowych. Poddziałanie będzie również skierowane na przedsięwzięcia z zakresu renaturalizacji rzek i potoków, przywracające ciekom wodnym uprzednio uregulowanym lub przekształconym w inny sposób stanu zbliżonego do naturalnego istniejącego przed ingerencją człowieka. Wspierane będą również działania na rzecz renaturyzacji obszarów wodno – błotnych.

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. dla projektów typu A – rozwoju różnych form małej retencji, w tym budowy zbiorników małej retencji,
 2. dla projektów typu B – podejmowania działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów,
 3. dla projektów typu C – inwestycji zwiększających odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 216 264,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego:  uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)
Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (.pdf, 644 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 12 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 156 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 564 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 11 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 1,3 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 764 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 358 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 346 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 159 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 133 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu.

Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl