Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

27.04.2018

Zakończony

30.06.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
23.01.2020

W dniu 23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 77/20 ZWM w sprawie zmiany Uchwały Nr 1877/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 206 KB)

Wnioskodawca projektu tj. Gmina Mszana Dolna, który został wybrany do pełnego dofinansowania w ramach Subregionu Sądeckiego zrezygnował z realizacji projektu nr RPMP.05.02.02-12-0180/18, pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Mszana Dolna”.

W efekcie, w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 wybrano łącznie do dofinansowania 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 11 061 022,19 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 (.pdf, 209 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
31.10.2018

W dniu 31.10.2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej 2 wniosków o dofinansowanie przywróconych przez Instytucje Rozpatrującą Protesty.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 uzyskało łącznie 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 11 360 878,61 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 221 KB)

Pobierz listę (PDF, 245KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 25.10.2018

  5 października 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 9 450 901,96 zł.

  Wynik negatywny otrzymał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 1 610 120,23 zł.

  Pobierz listę (PDF, 217KB)

Wyniki oceny finansowej
26.10.2018

W dniu 26.10.2018 r. Instytucja Rozpatrująca Protest uwzględniła protest od negatywnego wyniku oceny finansowej projektu nr RPMP.05.02.02-12-0180/18.

W związku z powyższym w wyniku oceny finansowej w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 wynik pozytywny uzyskało 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 11 364 873,61 zł.

Pobierz listę (PDF, 219KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 02.10.2018

  25.09.2018r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. 

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 11 065 017,19 zł

  Wynik negatywny otrzymał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania   299 856,42 zł.

  Ponadto, wycofany z procedury oceny finansowej został 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 716 656,05 zł.

  Pobierz listę (PDF, 218KB)

Wyniki oceny formalnej
30.08.2018

23.08.2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 081 529,66 zł.

Z procedury oceny formalnej został wycofany 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 823 275,99 zł.

Pobierz listę (PDF, 244KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
30.08.2018

23.07.2018 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 w ramach Działania 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 13 331 574,00 zł.

Pozostawiono bez rozpatrzenia 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 493 962,72 zł.

Tym samym od dnia 24.07.2018r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

Pobierz listę (PDF, 366KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
05.07.2018

W ramach konkursu złożono 14 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 13 825 536,72 zł, co stanowi ok. 124,4% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 291KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, typ projektów A budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 28 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane i dofinansowane będą wyłącznie projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (tzw. typ projektu A).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

W odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących wsparcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) kwalifikowane będą projekty o wartości do 2 000 000,00 zł i obsługujące do 20 tys. mieszkańców (warunki muszą być spełnione łącznie),

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 114 795,53 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2070/18 (.pdf, 438 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w Subregionach: sądeckim oraz tarnowskim, łącznie o kwotę 453 979,00 euro, co przeliczając po kursie z miesiąca ogłoszenia konkursu 4,2072 zł /1 euro, stanowi kwotę 1 909 980,45 zł. Aktualna alokacja na konkurs wynosi 13 024 775,98 zł., tj. 3 095 830,00 euro.

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1878/18 (.pdf, 461 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR.

Przedmiotem zmiany jest dokonanie przesunięć alokacji pomiędzy poszczególnymi subregionami bez zmiany całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów.

Po zmianie, alokacja, podzielona jest na Subregiony w następujący sposób:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 1 371 541,72 zł,
 • Subregion tarnowski – 6 138 481,38 zł,
 • Subregion sądecki – 1 721 806,66 zł,
 • Subregion podhalański – 1 151 316,88 zł,
 • Małopolska Zachodnia –    731 648,89 zł.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 11 114 795,53 zł. i nie uległa zmianie.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 821 KB) - wersja obowiązująca od 25.04.2018 zmieniona uchwałą 18/78/18 (.pdf, 461 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 8,85 MB) - wersja obowiązująca od 25.04.2018 r. z wyjątkiem załączników nr 2, 3 i 6

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 469 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,22 MB) - wersja obowiązująca od 25.04.2018 r. zmieniona uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2,05 MB) - wersja obowiązująca od 25.04.2018 r. zmieniona uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,16 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 699 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,28 MB) - wersja obowiązująca od 25.04.2018 r. zmieniona uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 692 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 424 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 518 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce”

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl