Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

29.08.2017

Zakończony

06.12.2017

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmniejszoną wydajność systemu e-RPO występującą w ostatnim okresie oraz kierując się dobrem Wnioskodawców, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu do dnia 5 grudnia do godziny 15.00 naborów wniosków w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR (RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17).

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
01.08.2019

W dniu 1 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1369/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 657/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 352 KB).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 poprzez wykreślenie projektu nr RPMP.07.01.03-12-1098/17, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410K w m. Zakliczyn, Zdonia, Wola Stróska, Stróże” złożonego przez Powiat Tarnowski.

Ponadto dzięki uwolnionej kwocie, na mocy przedmiotowej Uchwały uzupełniono dofinansowanie dla dwóch projektów znajdujących się na Liście podstawowej tj.:

 • nr RPMP.07.01.03-12-1116/17, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska-Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa”, złożonego przez Powiat Gorlicki
 • nr RPMP.07.01.03-12-1104/17, pn. „Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini”, złożonego przez Powiat Krakowski.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 (.pdf, 383 KB).


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
20.04.2018

6 kwietnia 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 102 489 482,32 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 222 KB)

Pobierz listę (PDF, 313KB)

Wyniki oceny finansowej
12.04.2018

3 kwietnia 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 102 490 424,41 zł.

Pobierz listę (PDF, 298KB)

Wyniki oceny formalnej
12.02.2018

6 lutego 2018r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 102 490 424,40 zł.

Wynik negatywny uzyskało 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 5 430 785,84 zł.

Pobierz listę (PDF, 84KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
07.12.2017

W ramach konkursu złożono 17 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 108 374 650,11 zł., co stanowi ok. 298,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 63KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne  – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 5 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy[1] i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 2. budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowane na obszarze objętym SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

[1] Budowa rozumiana jest zgodnie z prawem budowlanym, co oznacza, że możliwa jest zarówno budowa nowych dróg, jak i rozbudowa istniejących dróg

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 334 523,51 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

4 kwietnia 2019 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 539/19 (.pdf, 569 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 9 656 474,75 zł oraz dodania przypisu wyjaśniającego różnicę pomiędzy alokacją ogółem a sumą alokacji w poszczególnych Subregionach.

Podniesienie alokacji wynika z Uchwały Nr 424/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zwiększenie alokacji pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej wspólnej dla wszystkich Subregionów.   

Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 6 oraz §45 Regulaminu konkursu dla poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

Regulamin konkursu (.pdf, 720 KB) - wersja obowiązująca od  29 sierpnia 2017 r. zmieniona uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB) oraz uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 15,6 MB) - wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem załącznika nr 6

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 432 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 828 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,91 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 12,6 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,14 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 588 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r.) (.pdf, 788 KB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 29 sierpnia 2017 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 788 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 708 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 400 KB)

Zobacz również

Niebieska Księga (.pdf, 2,65 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 543 KB) 

Inne ważne informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl