Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

22.11.2016

Zakończony

25.02.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.12.2017

12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 2080/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 1637/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 278 KB)

dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu w ramach Subregionu Podhalańskiego.

Łącznie do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 wybrano 18 zadań na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 43 751 580,94 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowaniaw ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16. (.pdf, 218 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
14.12.2017

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 18 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 43 751 580,94 zł.

Pobierz listę (PDF, 218KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 26.10.2017

  16 października 2017 roku zakończony został etap oceny merytorycznej dla  projektów złożonych w ramach Subregionu Sądeckiego w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 17 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 40 933 431,24 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 376 KB)

  Pobierz listę (PDF, 317KB)
 • 11.10.2017

  9 października 2017 roku zakończony został etap oceny merytorycznej dla wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Subregionu Podhalańskiego w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 15 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 38 778 565,85 zł.

  Zakończenie oceny merytorycznej dla Subregionu Sądeckiego nastąpi po złożeniu uzupełnień przez Wnioskodawców wezwanych do wyjaśnień oraz po dokonaniu oceny złożonej dokumentacji przez ekspertów w zakresie oceny merytorycznej. Planowane zakończenie oceny merytorycznej to druga połowa października 2017 r.

  Pobierz listę (PDF, 218KB)
 • 09.10.2017

  29 września 2017 roku zakończony został etap oceny merytorycznej dla 14 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach trzech Subregionów: Tarnowskiego, Małopolski Zachodniej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 14 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 29 064 705,35 zł.

  Zakończenie oceny merytorycznej dla pozostałych dwóch Subregionów nastąpi po złożeniu uzupełnień przez Wnioskodawców wezwanych do wyjaśnień oraz po dokonaniu oceny złożonej dokumentacji przez ekspertów w zakresie oceny merytorycznej. Planowane zakończenie oceny merytorycznej to druga połowa października 2017 r.

  Pobierz listę (PDF, 319KB)

Wyniki oceny finansowej
14.12.2017

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 18 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 43 751 580,94 zł.

Pobierz listę (PDF, 223KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 09.10.2017

  29 września 2017 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 17 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 40 933 431,24 zł.

  Pobierz listę (PDF, 221KB)

Wyniki oceny formalnej
17.08.2017

W dniu 14.08.2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 40 934 536,19 zł.

Wynik negatywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 10 809 397,76 zł.

Wycofano z oceny 1 projekt na kwotę dofinansowania 1 520 084,82 zł.

Pobierz listę (PDF, 82KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 04.08.2017

  Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu określono na dzień 30 czerwca 2017 r. W tym terminie została dokonana ocena wszystkich złożonych w ramach konkursu RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 projektów. W wyniku stwierdzonych w trakcie oceny błędów, projekty zostały zakwalifikowane do złożenia uzupełnień, korekt oraz przedstawienia wyjaśnień w wyznaczonych terminach. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z §33 Regulaminu konkursu wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień/uzupełnień, korekty drobnych błędów i uchybień, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu, do czasu wykonania przez Wnioskodawcę tych czynności. 

  Z uwagi na liczne wydłużenia terminów złożenia uzupełnień oraz terminy odbioru korespondencji przez Wnioskodawców, przewidywany termin zakończenia oceny formalnej szacowany jest na 15 sierpnia 2017.

 • 20.04.2017

  13 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie spłynęły w ramach równolegle ogłoszonych konkursów, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RMPM.07.02.04-IZ-12-096/16 dla Poddziałania 7.2.4 Niskoemisyjny transport miejski - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do 30 czerwca 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
27.02.2017

W ramach konkursu złożono 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 54 983 700,19 zł, co stanowi ok. 63 % dostępnej alokacji,

Kwota alokacji na konkurs wynosiła 86 614 000,00 zł.

Pobierz listę (PDF, 126KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 24 lutego 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/ jednostkami samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy i rozbudowy, przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, korzystających z kolei, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA), w tym m.in. parkingi Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe, zlokalizowane na obszarze objętym SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

86 614 000,00  zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 717 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 13 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 115 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 850 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 681 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 358 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 158 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 169 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Zobacz również:

Informacja dodatkowa dotycząca Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wymaganych dokumentów w ramach RPO WM  (.pdf, 141 KB)

Stanowisko Instytucji Ogłaszającej Konkurs w sprawie możliwości dofinansowania parkingów typu Park & Ride w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 85 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 136 KB) - aktualizacja w dniu 9 lutego 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.