Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

27.10.2017

Zakończony

27.01.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
Wyniki oceny merytorycznej
29.06.2018

21 czerwca 2018r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla 4 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-102/17 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 220 240,26 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 221 KB)

Pobierz listę (PDF, 307KB)

Wyniki oceny finansowej
20.06.2018

14 czerwca 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej dla 4 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-102/17 dla Działanie: 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie: 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 220 240,26 zł.

Pobierz listę (PDF, 478KB)

Wyniki oceny formalnej
21.05.2018

18 maja 2018r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-102/17 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.

W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 220 240,26 zł.

Pobierz listę (PDF, 80KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 20.04.2018

  13 kwietnia 2018 r. zakończony został etap weryfikacji warunków formalnych w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-102/17 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Weryfikacja została przeprowadzona na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

  W wyniku weryfikacji, za spełniające warunki formalne uznano 4 projekty, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 234 354,51 zł.

  Tym samym, od 14 kwietnia 2018 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów spełniających wymogi formalne.

  Pobierz listę (PDF, 88KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
13.04.2018

W dniu 13.04.2018r. zakończony został etap weryfikacji warunków formalnych w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-102/17 dla Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR. Weryfikacja została przeprowadzona na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.  W wyniku weryfikacji, za spełniające warunki formalne uznano 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 6 234 354,51 zł.

Tym samym od dnia 14.04.2018r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów spełniających wymogi formalne.

Pobierz listę (PDF, 88KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
30.01.2018

W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 6 234 354,51 zł, co stanowi ok. 17,1% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 41KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 listopada 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 stycznia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/ jednostkami samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy i rozbudowy, przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, korzystających z kolei, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA), w tym m.in. parkingi Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe, zlokalizowane na obszarze objętym SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 426 278,89 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 812 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.rar, 22,4 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 124 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,19 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,91 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 12,6 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.rar, 2,07 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 688 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 15,5 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 708 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 500 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 516 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.