Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

30.05.2017

Zakończony

01.08.2017

Wyniki naboru

Wyniki naboru
10.10.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 października 2017 roku uchwałą nr 1614/17 przyjął listę projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMP.08.06.01.IP.02-12-055/17.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista (pdf. 343 KB);

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (pdf. 416 KB).

Pobierz listę (PDF, 396KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
01.08.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, Typ projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17 wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 17 841 567,44 zł co stanowi 252,16 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 377KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad  2017 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 lipca  2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?


Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu  mogą ubiegać się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe. Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typem projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w typie projektu B Poddziałania 8.6.1, oznacza opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu). Działaniami  kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

- działania o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym z zakresu zarządzania wiekiem mającym na celu:

1. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu - w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu oraz

2. wdrożenie wybranego/ych elementu/ów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem – w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu.

- doposażenie / wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu .(pdf. 0,67 MB)

Finanse


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną  lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 075 392,54 zł (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa i 54/100 złotych), w tym:

wsparcie finansowe EFS – 6 330 614,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset czternaście i 26/100 złotych); wsparcie krajowe - 744 778,28 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem i 28/100 złotych).

Niezbędne dokumenty

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

  • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
  • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
  • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu (pdf. 821 KB)

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (pdf. 398 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pdf. 682 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku  (pdf. 1,2 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (pdf. 357 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (pdf. 3 MB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - aneks (pdf. 2,6 MB) 

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu (pdf. 428 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (pdf. 2,3 MB)

Załącznik 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu z załącznikami - aneks  (.zip 3 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych (pdf. 2 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych - aneks (.zip 2 624 KB)

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (pdf. 648 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (pdf. 582 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu - aneks (pdf. 652 KB)

Załącznik 11 Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na działania w ramach konkursu (pdf. 1,1 MB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (pdf. 944 KB)

Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu (jw.).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Pytania i odpowiedzi:

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 604 KB) - aktualizacja w dniu 27 lipca 2017 r.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl  

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl