Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

04.11.2016

Zakończony

05.01.2017


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przypomina, że w konkursie nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-084/16 termin naboru wniosków trwa do dnia 4 stycznia 2017 r. do godz. 15:00. Termin przyjmowania wniosków nie zostanie przedłużony.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
08.02.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów  zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-084/16.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożony wniosek nie uzyskał oceny pozytywnej i nie został rekomendowany do dofinansowania.


Informacje nt. złożonych wniosków
05.01.2017

W ramach konkursu złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 554 837,50 zł.

Pobierz listę (PDF, 539KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień  2017 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 5 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 4 stycznia  2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu  mogą ubiegać się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typem projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

 Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w typie projektu A Poddziałania 8.6.1A, oznacza przygotowanie uczestników projektów (pracowników) do pracy na nowych lub zmodyfikowanych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia poprzez udzielenie dostosowanego do potrzeb pracowników wsparcia o charakterze szkoleniowym.
 Projektodawca co do zasady powinien zaplanować wsparcie w taki sposób, aby umożliwić pracownikom, będącym uczestnikami projektu, możliwość kontynuowania pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa w warunkach niestanowiących znacznego obciążenia dla zdrowia (na innym stanowisku, na stanowisku zmodyfikowanym/zmodernizowanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi). W sytuacji, gdy ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa niemożliwe jest dokonanie przesunięcia pracownika na stanowisko, które nie obciąża zdrowia, lub zmodyfikowanie/zmodernizowanie jego stanowiska pracy, dopuszczalne jest zaplanowanie wsparcia polegającego na przekwalifikowaniu pracownika pod kątem innego, konkretnego przedsiębiorstwa (np. w przypadku realizacji projektów partnerskich) lub w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Takie działania powinny mieć charakter jednostkowy i dotyczyć osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu .(pdf. 0,67 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 95% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika  z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 19 795 203,76 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy złote i 76/100), w tym:

 • wsparcie finansowe EFS – 17 711 497,65 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i 65/100),
 • wsparcie krajowe – 2 083 706,11 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześć zł i 11/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu   (pdf. 1 MB)
Załączniki do Regulaminu konkursu   (zip. 17 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu. (pdf. 1MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowią Załączniki nr 7 (zip. 2,7 MB) i Załącznik 8   (zip. 2,3 MB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

 Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu. (pdf. 0,8 MB)

Inne ważne informacje

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.
Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl ;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl