Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

26.08.2016

Zakończony

01.11.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
18.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-058/16.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 17 stycznia 2017 r., uchwałą nr 56/17 dokonał wyboru do dofinansowania:
- 3 projektów w ramach Programu profilaktyki raka piersi na kwotę dofinansowania  4 012 113,69 zł,
- 10 projektów w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego na kwotę dofinansowania 9 487 400,77 zł.

Pobierz listę (PDF, 376KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
02.11.2016

W ramach konkursu złożono 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 23 284 658,94 zł.

Pobierz listę (PDF, 315KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.2 Programy Zdrowotne  Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 Luty 2017 roku

Miejsce i sposób składania wniosków

 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 26 września 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 października  2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu  mogą ubiegać się:

 • instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną,
 • pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, typem projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.

Realizacja projektów w ramach typu A służyć będzie rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy lub jelita grubego. Projekty skoncentrowane będą na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski. Każdy projekt dotyczący rozwoju profilaktyki ma na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych – w zależności od programu – na badania mammograficzne, cytologiczne lub kolonoskopowe.

Jednocześnie każdy projekt w ramach typu A dotyczy realizacji jednego, wybranego programu profilaktycznego tj.:

 • Programu  profilaktyki raka piersi bądź
 • Programu profilaktyki raka szyjki macicy bądź
 • Programu profilaktyki raka jelita grubego,

a jego założenia (m.in. dotyczące grupy docelowej, zakresu możliwych działań, wymogów dotyczących personelu, wymagań technicznych) są zgodne z warunkami określonymi poniżej dla danego (wybranego) programu krajowego oraz w Załącznikach nr 12a , 12b , 12c do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów


Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.(pdf. 0,45 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika  z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 20 480 228,02 zł  (słownie: dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i 2/100), w tym:

 • wsparcie finansowe EFS – 18 324 414,57 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta czternaście złotych i 57/100),
 • wsparcie krajowe – 2 155 813,45 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzynaście zł i 45/100).

Podział kwoty dofinansowania przeznaczonej na konkurs między poszczególne programy:

 • Program profilaktyki raka piersi: 5 120 057,00 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt siedem  zł i 0/100);
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy: 5 120 057,00  zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt siedem  zł i 0/100);
 • Program profilaktyki raka jelita grubego: 10 240 114,02 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy sto czternaście zł i 2/100);

Niezbędne dokumenty

  Regulamin konkursu

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 472 KB) - aktualizacja w dniu 26 października 2016 r.


Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax. 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 •  Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl  
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax. (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl