Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

28.02.2017

Zakończony

25.05.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
28.02.2018

Zmiana listy ocenionych projektów oraz listy podstawowej w wyniku procedury odwoławczej

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27 lutego 2018 r., uwzględniając wyniki procedury odwoławczej, Uchwałą Nr 283/18 dokonał zmiany listy ocenionych projektów oraz listy podstawowej. Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0342/17 otrzymał w wyniku dokonanej oceny formalno-merytorycznej w związku z przeprowadzeniem procedury odwoławczej 174 punkty i został zamieszczony na liście podstawowej na 25 miejscu.

Lista podstawowa (aktualizacja) (.PDF, 226 KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 03.10.2017

  Lista projektów wybranych do dofinansowania

  Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 3 października 2017 roku Uchwałą nr przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr .

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów

  Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zostaną zawarte w pismach do Wnioskodawców wskazanych na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr .

  Poniżej, w pliku do pobrania lista projektów wybranych do dofinansowania

  Pobierz listę (PDF, 408KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
29.05.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE – PROJEKTY KONKURSOWE (Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) – konkurs nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 129 373 734,52 zł co stanowi 126,95 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę (PDF, 380KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 24 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 marca 2017 r. do 24 maja 2017 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne,
 • przedsiębiorcy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny;
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub
 • wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem: 
  • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
  • rozszerzenia oferty wsparcia.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Dofinansowanie projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,3% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 101 905 877,17 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Regulamin konkursu  (.pdf, 780 KB),

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 626 KB),

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 602 KB) 

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1 MB), 

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 308 KB) 

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów  (.pdf, 452 KB) 

Załącznik 5 a Karta oceny formalno-merytorycznej  (.pdf, 487 KB)

Załącznik 5 b Wzory oświadczeń  (.pdf, 481 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM 2014-2020(.pdf, 328 KB) 

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,2 MB), 

Załącznik 7a Załączniki do umowy o dofinansowanie (umowa standardowa) (.pdf, 868 KB),

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,2 MB), 

Załącznik 8a załączniki do umowy o dofinansowanie (umowa ryczałtowa) (.pdf, 868 KB),

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej  (.pdf, 524 KB) 

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 460 KB) 

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.2.1  (.pdf, 468 KB) 

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1 MB)

Załącznik 13 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego (.pdf, 352 KB)

Załącznik 14 Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski  (.pdf, 944 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 588 KB) - aktualizacja w dniu 19 maja 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).