Dla szczególnie uzdolnionych i pracowitych

27.04.2022
Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał stypendia 1672 uczniom osiągającym ponadprzeciętne wyniki edukacyjne. Łączna wartość stypendiów, w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przekracza 10 milionów złotych.

dziewczyna uczy się

Pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego pomogą uczniom, szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Pomoc obejmie uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII), ponadpodstawowych (wszystkich typów), którzy uczą się w szkołach na terenie województwa lub tu mieszkających.

Pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego pomogą uczniom, szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Pomoc obejmie uczniów szkół podstawowych (klas V-VIII), ponadpodstawowych (wszystkich typów), którzy uczą się w szkołach na terenie województwa lub tu mieszkających.

Wysokość stypendium jest zróżnicowana i wynosi 4 800 zł (uczniowie klas V-VII SP), 6 000 zł (uczniowie klas VIII SP) oraz 7 200 zł (uczniowie szkół ponadpodstawowych). Stypendia nie są opodatkowane.

Stypendia otrzymało 689 uczniów klas V-VII na łączną kwotę 3 307 200 zł, 285 uczniów klasy VIII - 1 710 000 zł oraz 698 uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym dotychczasowych klas ponadgimnazjalnych – 5 025 600 zł.

Aby otrzymać stypendium ze środków Unii Europejskiej należało wykazać się wysoką średnią ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego (dla uczniów klas V-VII – 5,30; dla uczniów klas VIII – 5,30; dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 5,00) oraz wysoką średnią z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych (odpowiednio: 5,40 – klasy V-VII SP; 5,35 – dla klas VIII SP oraz 5,20 dla SPP – dla klas pierwszych oraz 5,00 dla klas wyższych).

Zgodnie z regulaminem dodatkowe punkty premiujące otrzymali uczniowie, będący laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych, olimpiad krajowych i międzynarodowych, realizujący indywidualny program nauczania czy też zajęcia przewidziane tokiem studiów wyższych.

Cieszę się, że co roku pomagamy szczególnie uzdolnionym i pracowitym dzieciom i młodzieży z naszego regionu. Samorząd województwa docenia ciężką pracę, trud i wysiłek, ponoszony przez uczniów

- zaznaczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W ramach wyrównywania szans punkty premiujące przyznano uczniom zamieszkującym na terenach wiejskich (wg kategorii Degurba – stopień urbanizacji, od angielskiego degree of urbanization), pochodzącym z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie), pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz osiągającym progres w edukacji – tak zwane kryterium skoczka.

*szczegółowe dane dotyczące wniosków oraz otrzymanych stypendiach, złożonych w poszczególnych subregionach, z podziałem na powiaty.

subregion tarnowski

 • miasto Tarnów: 77, otrzymało: 64 = (25+14+25)
 • powiat tarnowski: 219, otrzymało: 177 = (74+25+78)
 • powiat brzeski: 48, otrzymało: 36 = (13+8+15)
 • powiat dąbrowski: 71, otrzymało: 62 = (34+10+18)

łącznie 415 wniosków z tego otrzymało stypendium 339.

subregion sądecki

 • miasto Nowy Sącz: 86, otrzymało: 70 = (33+12+25)
 • powiat limanowski: 118, otrzymało: 91 = (27+11+53)
 • powiat nowosądecki: 115, otrzymało: 83 = (32+11+40)
 • powiat gorlicki: 39, otrzymało: 24 = (10+5+9)

łącznie 358 wniosków z tego otrzymało stypendium 268.

subregion podhalański

 • powiat nowotarski: 68, otrzymało: 54 = (35+12+25)
 • powiat tatrzański: 14, otrzymało: 7= (1+1+5)
 • powiat suski: 11, otrzymało: 7 = (1+2+4)

łącznie 93 wniosków z tego otrzymało stypendium 68.

subregion Małopolska Zachodnia:

 • powiat wadowicki: 84, otrzymało: 53 = (20+11+22)
 • powiat oświęcimski: 23, otrzymało: 18 = (8+2+9)
 • powiat chrzanowski: 65, otrzymało: 51 = (12+10+32) 
 • powiat olkuski: 21, otrzymało: 15 = (5+0+10) 

łącznie 193 wniosków z tego otrzymało stypendium 141.

Krakowski Obszar Metropolitalny

 • miasto Kraków:483, otrzymało: 385 = (162+74+149)
 • powiat myślenicki: 145, otrzymało: 115 = (42+24+49)
 • powiat krakowski: 296, otrzymało: 238 = (103+44+91)
 • powiat wielicki: 60, otrzymało: 50 = (29+5+16)
 • powiat proszowicki: 28, otrzymało: 18 = (6+1+11)
 • powiat miechowski: 17, otrzymało: 13 = (6+2+5)
 • powiat bocheński: 26, otrzymało: 24 = (11+1+12)

łącznie 1055 wniosków z tego otrzymało stypendium 843.

Ponadto 14 wniosków złożyli wnioskodawcy mający stałe miejsce zamieszkania poza województwem małopolskim, a 13 z nich otrzymało stypendium. Dodatkowe punkty premiujące otrzymali stypendyści legitymujący się szczególnymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach. Oznacza to 144 uczniów, którzy brali udział w konkursach przedmiotowych 96 finalistów i 48 laureatów) oraz  97 – którzy próbowali sił w olimpiadach krajowych (50 uczestników, 24 finalistów, 23 laureatów) i 4 – reprezentujących nasz kraj w olimpiadach międzynarodowych.

Ponadto 61 stypendystów otrzymało premie za realizowanie indywidualnego toku nauki. To spora grupa szczególnie uzdolnionych młodych ludzi, którym samorząd pomoże realizować ambitne plany intelektualne.

Ważną zasadną stosowaną w procesie przyznawania stypendiów jest dążenie do wyrównywania szans. Dlatego też 633 stypendystom przyznano dodatkowe punkty z tytułu zamieszkiwania na terenie wiejskim, 131 stypendystów otrzymało dodatkowe punkty za trudną sytuację materialną, 467 stypendystów – za wywodzenie się z rodziny wielodzietnej, 27 – w związku z niepełnosprawnością a 431 – otrzymało progresję wyników edukacyjnych.