Innowacje czas zacząć!

30.04.2021
Ponad 30 mln zł jeszcze w tym roku może trafić do małopolskich firm na realizację pomysłowych i przyszłościowych inwestycji. To pierwszy taki nabór wniosków w ramach „Bonów na innowacje”, gdzie będzie można uzyskać wsparcie nie tylko na projekty badawczo-rozwojowe, ale także wprowadzanie ich na rynek. Dziś rozpoczyna się przyjmowanie wniosków, które potrwa do 27 lipca.

Stawiamy na rozwój gospodarki w Małopolsce. Naszym celem jest stałe wzmacnianie współpracy pomiędzy nauką i biznesem, poprzez zapewnienie firmom dostępu do wysokiej, jakości usług badawczo-rozwojowych, tak istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Wsparcie w postaci Bonów na innowacje adresujemy do sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy przekonani, że zaprocentuje ono w przyszłości. 

– mówi Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski.

Bony na innowacje, – na czym polegają?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bon, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 500 tys. zł. Firmy prowadzący swoją działalność na terenie Województwa Małopolskiego mają możliwość uzyskania dofinansowania projektu w wysokości maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć zapewniających realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno część badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach części badawczo - rozwojowej?

  1. Usługi badawczo-rozwojowe
    Dotowane będą usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu oraz usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania
  2. Usługi proinnowacyjne (element nadprogramowy, brany pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi)
    Dofinansowane będą usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają, co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu oraz usługi w zakresie wykonania badań dotyczących, jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań, a także usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach części wdrożeniowej?

Dotacje zostały przeznaczone na zakup zarówno nowych środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych. (np. autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, licencje i koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych, know-how, czyli prawo do wykorzystywania wiedzy przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej, nabyta wartość firmy, koszty zakończonych praw rozwojowych)

Jakie zrealizować bony?

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacji, kancelarie patentowe. Tego typu usługi mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl na której znajdują się szczegółowe informacje o tym i innych konkursach ogłaszanych za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16 lub pozyskać je w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.