Jak podzielić 2,9 mld euro?

Kategoria: Wydarzenia
10.07.2013

494757_UMWM_L_090713_012.JPG

Ile i na co z unijnego tortu będzie można „wyciągnąć” w przyszłej perspektywie finansowej UE? W co warto inwestować i jakie obszary będą objęte unijnym wsparciem przez województwo małopolskie? Odpowiedzi na te pytania chcieli usłyszeć uczestnicy krakowskiej konferencji poświęconej założeniom przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Prezentacji dokonali wspólnie marszałek Marek Sowa oraz wicemarszałek Roman Ciepiela.

Obaj marszałkowie cierpliwie tłumaczyli, jakie są priorytety nowego RPO, analizowali kolejne kategorie według których ułożone będą fundusze unijne. Obaj mieli świadomość tego, że mówią do przyszłych beneficjentów. – Bez państwa siedzących na tej sali, bez sprawnych samorządów i przedsiębiorczych Małopolan nie udałoby się tak skutecznie wdrożyć unijnych funduszy z obecnej perspektywy – mówił marszałek Sowa. – To dzięki Wam Małopolska jest jednym z najlepiej wykorzystujących wspólnotowe wsparcie regionów. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie jeszcze lepiej.

Poniżej proponowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego podział pieniędzy UE na lata 2014 - 2020:

SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 305 000 000 (10,46%)
1.1 Rozwój małopolskich węzłów inteligentnej specjalizacji - 200 mln EFRR
1.2 Kreowanie popytu na innowacje w sektorze przedsiębiorstw - 90 mln EFRR
1.3 Wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki wiedzy - 15 mln EFRR

Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 140 000 000 (4,80%)
2.1 Rozwój treści cyfrowych - 30 000 000
2.2  Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych - 110 000 000

Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo Małopolska (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 285 000 000 (9,78%)
3.1 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości - 160 000 000
3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP (EFRR) - 125 000 000

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 350 000 000 (12,01%)
4.1  Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę  bilansu energetycznego województwa - 120 000 000
4.2   Infrastruktura do dystrybucji energii - 30 000 000
4.3   Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - 120 000 000
4.4   Zrównoważony transport miejski - 80 000 000

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska naturalnego

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 170 000 000 (5,83%)
5.1 Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym - 50 000 000
5.2 Ochrona zasobów wodnych – 95 000 000
5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami – 25 000 000

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 2-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 410 000 000 (14,07%)
6.1. Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturalnego - 45 000 000
6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego - 55 000 000
6.3 Rewitalizacja miast - 230 000 000
6.4 Rewitalizacja uzdrowisk - 30 000 000
6.5 Odnowa obszarów wiejskich - 50 000 000

Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 435 000 000 (14,92%)
7.1 Infrastruktura drogowa - 300 000 000
7. 2 Transport kolejowy oraz multimodalny - 120 000 000
7.3 Transport lotniczy - 15 000 000

Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 225 000 000 (7,72%)
8.1 Integracja zawodowa mieszkańców regionu - 90 000 000
8.2 Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw - 55 000 000
8.3 Rozwój kompetencji kadr - 35 000 000
8.4 Procesy modernizacyjne i adaptacja do zmian - 10 000 000
8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego - 20 000 000
8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej - 15 000 000

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 2-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 309 000 000 (10,60%)
9.1  Integracja osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej - 80 000 000
9.2  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - 106 000 000
9.3  Rozwój ekonomii społecznej - 12 000 000
9.4  Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia - 111 000 000

Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 2-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 170 000 000 (5,83%)
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego - 70 000 000
10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego - 40 000 000
10.3 Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego - 40 000 000
10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - 20 000 000

Oś priorytetowa 11. Pomoc techniczna EFRR

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 84 000 000 (2,88%) 

 • wsparcie zarządzania RPO WM 
 • działania informacyjne i promocyjne

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna EFS

Oś priorytetowa 1-funduszowa
Proponowana alokacja w euro: 32 000 000 (1,10%) 

 • wsparcie zarządzania RPO WM 
 • działania informacyjne i promocyjne

HARMONOGRAM PRAC

 • od 24 czerwca do końca lipca 2013  - konsultacje społeczne założeń RPO 
 • lipiec 2013 – przyjęcie przez ZWM projektu RPO i ogłoszenie konsultacji społecznych 
 • rozstrzygnięcie przetargu na ocenę oddziaływania na środowisko –  koniec lipca 2013 
 • konsultacje OOŚ – wrzesień/październik 2013 
 • raport z konsultacji społecznych projektu RPO  –  październik/listopad 2013 
 • II Konferencja Regionalna  – listopad/grudzień 2013
 • przyjęcie przez ZWM drugiego projektu RPO –  grudzień 2013/styczeń 2014