Jeszcze więcej osób wzmocni swoje kompetencje i umiejętności

25.03.2020
Zarząd Województwa podjął uchwałę zwiększającą o ponad 18 mln zł kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów, dotyczących kształcenia ogólnego małopolskich uczniów. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zwiększenie kwot zaplanowanych na dofinansowanie powyższych projektów z 48,6 mln zł na 66,9 mln zł umożliwi realizację kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej. Dzięki decyzji ZWM do dofinansowania w ramach konkursu wybrano łącznie 36 projektów o łącznej wartości 64,5 mln zł. Złożono, bowiem 179 wniosków o wartości dofinansowania ponad 254 mln zł., co stanowi 848,87 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Kredki i książki na drewnianym stole 

"Działania Zarządu są odpowiedzią na ogromne zainteresowaniem, jakim cieszył się konkurs. To absolutny rekord, jeśli chodzi o nabory organizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

- zaznaczył Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Kompetencje podstawą samorealizacji i rozwoju osobistego

Konkurs MCP dotyczył projektów kładących nacisk na rozwijanie u uczniów, słuchaczy ale też nauczycieli kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Jakie formy wsparcia?

Działania dla uczniów i słuchaczy obejmują m.in.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciele mogą z kolei liczyć m.in. na kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, staże i praktyki oraz na współpracę ze specjalistycznymi jednostkami, w tym ze szkołami lub ośrodkami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi. Tam, gdzie potrzebna jest pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Ciąg dalszy inwestycji w edukację

Przypomnijmy, iż jest to drugi i ostatni nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zakładający wsparcie edukacji ogólnej. Dotychczas dofinansowano na kwotę ponad 154 mln zł 113 projekty mające na celu pomoc uczniom i nauczycielom w rozwoju ich kompetencji i umiejętności. Co już udało się osiągnąć? Wsparciem objęto aż 41,5 tys. uczniów oraz 3,5 tys. nauczycieli, a 280 placówek zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt informacyjno-komunikacyjny niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzięki poszerzeniu listy wybranych projektów pozytywnych efektów będzie jeszcze więcej!