Już tylko do 13 stycznia br. trwa nabór kandydatów na ekspertów biznesowych

Kategoria: Baza ekspertów
Znasz się na biznesie? Potrafisz ocenić, czy nowy produkt osiągnie rynkowy sukces? Zostań ekspertem w Małopolsce.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w dziedzinie potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć. Wybrani Eksperci zostaną powołani do oceny wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM 2014-2020. 

Zadaniem eksperta będzie ocena m.in. czy rezultat projektu tj. nowy produkt lub usługa jest innowacyjny co najmniej w skali polskiego rynku? Czy wdrożenie takiego produktu będzie opłacalne? Czy projekt ma szansę na sukces ekonomiczny?

Kto może zostać kandydatem na eksperta

Minimalne wymogi stawiane kandydatom to:

  • posiadanie wykształcenia inżynierskiego w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami oraz  ukończone studia podyplomowe (w dziedzinie zarządzania, finansów, ekonomii),
  • lub wykształcenie magisterskie w dziedzinie zarządzania, finansów, ekonomii,
  • lub ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA).

Oprócz kryteriów minimalnych kandydat musi spełniać co najmniej dwa z pięciu kryteriów pożądanych: np. co najmniej 5 letnie doświadczenie w działalności gospodarczej w określonej dziedzinie  i udział w gremiach decyzyjnych funduszy/spółek, dysponujących budżetem na inwestycje w wysokości 1 mln euro lub większym.

Celem procedury naboru kandydatów na ekspertów jest wyłonienie osób z faktycznym doświadczeniem i/lub wykształceniem w danej dziedzinie. Wskazanie wyłącznie doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów pomocowych nie jest wystarczające do pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego.

Warunki współpracy

Eksperci uczestniczący w procesie oceny wniosków o dofinansowanie mogą liczyć na wynagrodzenie ok. 900 zł za ocenę jednego wniosku, plus dodatkowe wynagrodzenie za udział w  posiedzeniu panelu ekspertów.

Zgłoszenia

Wnioski o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego należy przesyłać na adres: 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11,
31-358 Kraków 

lub złożyć osobiście w sekretariacie MCP (II piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00. 

Ostateczny termin na złożenie dokumentów to 13 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), jednak z uwagi na trwające konkursy na projekty przedsiębiorstw z zakresu badań i rozwoju w ramach RPO WM 2014-2020, zachęcamy do składania wniosków jak najwcześniej. Potrzeba wsparcia oceny projektów przez ekspertów będzie realna jeszcze w br.  Wnioski oceniane są w turach, w ciągu 45 dni od zakończenia tury naboru, tura naboru pokrywa się z miesiącem kalendarzowym.

Dodatkowe informacje

Pełna informacja na temat procedury wyboru, wymogów stawianych kandydatom oraz warunków pracy ekspertów zawarta jest w ogłoszeniu o konkursie.