Kierunki rozwoju subregionu tarnowskiego

Kategoria: Wydarzenia
23.08.2013

509572_subregiond_duze.jpg

Wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek zarządu Stanisław Sorys spotkali się w Tarnowie z samorządowcami, aby porozmawiać na temat tarnowskiego programu subregionalnego. W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli:  prezydent miasta Tarnowa, starostowie powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego oraz  burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  i Brzeska.

"Zachęcam Was do odgrywania roli lidera w swoich powiatach, po to by wspólnie doprowadzić do wyłonienia projektów, które zrealizujemy nie tylko dla swoich gmin ale całego subregionu" – mówił wicemarszałek Ciepiela.

Dodał,  że chcemy zrealizować projekty, które będą oparte na atutach subregionu.
Podczas prezentacji wicemarszałek przedstawił zakres wsparcia dla subregionów  z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Poinformował o propozycjach podziału środków wg osi priorytetowych. Między innymi na infrastrukturę dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości przewidziane jest - 90 mln euro, na zrównoważony transport miejski – 45 mln euro, rozwój szkolnictwa zawodowego – 50 mln euro, rozwój usług społecznych i zdrowotnych – 31 mln euro  czy na  infrastrukturę drogową  - 50 mln euro (to znaczy na budowę i przebudowę oraz modernizację dróg o znaczeniu subregionalnym, w tym obwodnice).

Wicemarszałek Ciepiela wymieniał projekty rekomendowane do dalszych prac w ramach forum subregionu tarnowskiego m.in. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej subregionu tarnowskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A4, rozwój Stref Aktywności Gospodarczej, utworzenie kompleksowej oferty subregionu tarnowskiego dla turystyki aktywnej czy rehabilitacja zdegradowanych przestrzeni miejskich. Przedstawił również projekty potencjalne do realizacji z poziomu regionalnego lub krajowego m.in.: chemiczne centrum technologii i rozwoju, utworzenie regionalnego parku naukowo-technologicznego w Tarnowie czy program wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkołach. 

Natomiast Stanisław Sorys mówił o inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii, rozbudowie sieci ciepłowniczych oraz o transporcie miejskim. Podkreślił również, że w przyszłej perspektywie finansowej będzie mniej środków na infrastrukturę drogową.

Gospodarze spotkania zachęcali przedstawicieli samorządów do zapoznania się ze wstępną listą przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym 2014-2020 oraz do zgłaszania uwag do tego dokumentu. Dokument zawiera wykaz wstępnie zidentyfikowanych przedsięwzięć, który będzie przedmiotem dalszych prac i weryfikacji. Omówiono również  harmonogram prac nad programem.

Dyskusja, która toczyła się podczas spotkania dotyczyła przede wszystkim przyszłych inwestycji drogowych.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM