Komunikat dotyczący zwrotu środków w ramach Osi 9 i 10 RPO WM 2014-2020

06.09.2019

Po zakończeniu projektu w terminie do 30 dni kalendarzowych, od dnia zakończenia realizacji Projektu określonego w umowie o dofinansowanie, Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową oraz zwrócić na właściwe konta niewykorzystane w projekcie środki. Na tym etapie następuje ostateczne rozliczenie projektu.

Odpowiednie kwoty należy zwrócić na rachunek bankowy o numerze 02 1020 2892 0000 5102 0667 3679.