Konsultacje projektu programu operacyjnego dla Małopolski

Kategoria: Wydarzenia
18.07.2013

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępnym projektem regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r.

18 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego  przyjął Wstępny projekt regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zawiera:

 • opis procesu przygotowania programudiagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizę wyzwań i potencjałów regionu
 • wkład programu w realizację Strategii Europa 2020
 • opis osi priorytetowych
 • plan finansowy 
 • opis zintegrowanego podejścia terytorialnego
 • opis systemu instytucjonalnego
 • założenia systemu koordynacji
 • podejście do warunkowości ex-ante
 • planowane działania dotyczące redukcji obciążeń administracyjnych
 • opis zasad horyzontalnych w programie

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach dwufunduszowego regionalnego programu operacyjnego (RPO) są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM) oraz m.in. wnioski płynące z prowadzonych obecnie prac nad pakietem programów strategicznych do roku 2020, które w założeniu mają pełnić rolę dokumentów wdrażających zapisy SRWM.

Projekt RPO przewiduje utworzenie 12. osi priorytetowych, włączając w ten zakres dwie osie poświęcone pomocy technicznej (odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego). Konstrukcję przyszłego programu operacyjnego oparto na założeniu, zgodnie z którym, co do zasady jedna oś priorytetowa odpowiada jednemu celowi tematycznemu. Dodatkowo, tam gdzie jest to uzasadnione, część wsparcia z EFRR i komponent EFS wzajemnie uzupełniają się, tworząc osie dwufunduszowe.  

Zapraszamy do zgłaszania uwag do Wstępnego projektu regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do 15 września 2013 r. Wypełniony formularz prosimy przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl  
 • listownie na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków 
 • lub faksem na numer: 12 29 90 726. 

W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Wstępnego projektu RPO 2014-2020”.

Przypominamy, że od 24 czerwca 2013 r. trwają również konsultacje społeczne Założeń regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konsultacje Założeń są prowadzone łącznie z konsultacjami Wstępnego projektu regionalnego programu operacyjnego.
Uwagi do Założeń regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 można zgłaszać do 15 września 2013 r. Wypełniony formularz prosimy przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl
 • listownie na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków 
 • lub faksem na numer: 12 29 90 726. 

W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Założeń RPO 2014-2020”.

 1. Założenia regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 2. Formularz zgłaszania uwag


Departament Polityki Regionalnej UMWM