Małopolska przyspieszyła z realizacją RPO

20.12.2018
W siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu realizacji Umowy Partnerstwa, czyli wszystkich programów operacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską, realizowanych w całej Polsce w latach 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu RP, Komisji Europejskiej i regionów. Województwo Małopolskie reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka, odpowiedzialnego w zarządzie województwa za sprawy związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego.

zdj_4_mjk.jpg

Podczas spotkania, zarówno przedstawiciele ministerstwa, jak i KE podkreślili, że stan zaawansowania programów operacyjnych w Polsce jest na dobrym poziomie. Dane wskazują, że średnio programy te mają ok. 67 proc. środków objętych umowami (czyli kontraktacją), a wydatki rozliczne z KE (certyfikacja) są na poziomie 20 proc. Wyniki Małopolski są niemal identyczne jak w przypadku pozostałych regionalnych programów operacyjnych – wedle ministerialnych zestawień, na połowę grudnia 2018 r. Małopolska ma 66 proc. kontraktacji i 19 proc. certyfikacji.

Ważnym punktem spotkania było omówienie osiągniętych rezultatów mierzonych konkretnymi wskaźnikami, czyli tzw. ram wykonania. Ich niewykonanie mogłoby doprowadzić do utraty środków przez program lub jego część.

Warto podkreślić, że Małopolska należy do czterech województw, które już zrealizowały wszystkie wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia do końca 2018 r.

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. – Co ważne, jeszcze miesiąc temu kilka z tych wskaźników nie było zabezpieczonych, ale w listopadzie i grudniu - praca  przyspieszyła, dzięki czemu zarówno efekty finansowe, jak i rzeczowe doprowadziliśmy do oczekiwanego poziomu. Przed nami dalsza intensywna praca, aby jeszcze sprawniej i z korzyścią dla mieszkańców regionu wykorzystać pozostałą jeszcze do dyspozycji zarządu województwa część programu regionalnego.