Nabór nr 7/2017/UMWM kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Baza ekspertów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr 7/2017/UMWM w następujących dziedzinach:

 • Infrastruktura turystyczna (nabór uzupełniający) 
 • Infrastruktura ochrony zdrowia (nabór uzupełniający)

O naborze

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej Wykazem. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przeprowadzana będzie w systemie informatycznym e-RPO, co oznacza, iż w odniesieniu do dokonywanej oceny nie będzie wymagana osobista obecność osób oceniających w siedzibie IZ. Jednak przewiduje się spotkania KOP, na których obecność będzie obowiązkowa. Będą to spotkania mające na celu omówienie zasad oceny dla danego konkursu.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 145 KB).

WAŻNE!

Celem procedury naboru kandydatów na ekspertów jest wyłonienie osób z faktycznym doświadczeniem i/lub wykształceniem w danej dziedzinie objętej naborem.

Wskazanie wyłącznie doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów pomocowych nie jest wystarczające do pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego.

Kto może zostać kandydatem na eksperta

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności o których mowa w pkt 1-3;
 5. posiada wykształcenie wyższe;
 6. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;
 7. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014-2020;
 8. nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi; 
 9. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, zaangażowanych w realizację RPO WM na lata 2014-2020. Udział pracowników ww. instytucji w procesie wyboru projektów do dofinansowania powinien mieć miejsce jedynie w charakterze pracownika właściwych instytucji RPO WM na lata 2014-2020;
 10. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do regulaminu.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, uprawnienia w ramach danej dziedziny potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie osoby starającej się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów, iż nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi.

Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami należy składać w terminie od 16 do 31 stycznia 2017 r.

- osobiście w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich – Kraków, ul. Wielicka 72 B, parter (wejście od ul. Dworcowej)

lub

- wysłać listem poleconym

Uwaga! Bardzo ważna informacja

Prosimy o zanonimizowanie danych osobowych (zakreślenie/zaciemnienie danych), które znajdują się w składanych załącznikach do wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, w szczególności prosimy o ukrycie takich danych jak:
- data i miejsce urodzenia (najczęściej w ramach składanych dyplomów);
- miejsca zamieszkania/zameldowania (kserokopie umów o dzieło/zlecenia, umów o pracę, świadectw pracy);
- imiona rodziców (świadectwa pracy);
- NIP (kserokopie umów o dzieło/zlecenia);
- seria i numer dowodu osobistego (kserokopie umów o dzieło/zlecenia);
- wysokość wynagrodzenia (świadectwa pracy, kserokopie umów o dzieło/zlecenia).

Dziennik podawczy przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72
30-552 Kraków

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020 (dla dziedziny:…….)

***

Jak wygląda proces wyboru Kandydata na eksperta?

Nabór kandydatów na ekspertów przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w ramach posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej i składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacja formalna wniosku,
 2. weryfikacja merytoryczna wniosku, w skład której wchodzi:
  a) ocena złożonej dokumentacji pod kątem spełnienia kryteriów dla danej dziedziny,
  b) pisemny egzamin z ogólnej wiedzy teoretycznej i/lub specjalistycznej w zakresie RPO WM na lata 2014-2020,
  c) opcjonalnie rozmowa kwalifikacyjna (w ramach dziedziny Analiza finansowa rozmowa będzie stanowiła obligatoryjny element postępowania kwalifikacyjnego),
 3. decyzja o umieszczeniu w Wykazie kandydatów na ekspertów przez IZ – Zarząd Województwa Małopolskiego bądź odmowa Komisji Kwalifikacyjnej umieszczenia w Wykazie kandydatów na ekspertów.

Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego przekazywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 29 90 771 oraz (12) 29 90 779 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Barbara.Syc@umwm.pl oraz Katarzyna.Stanczykowska@umwm.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 145 KB)

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.doc, 128 KB)

Zasady wynagradzania ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 208 KB)

Zobacz również

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dodatkowo w zakresie dziedziny Analiza finansowa:

 1. Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 1 MB)
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (w szczególności art. 61 i 65)   
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
 4. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020
 5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (w szczególności sekcja III)  
 6. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 207/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r.
 7. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska, grudzień 2014