Otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce

25.11.2021
W czwartek, 25 listopada uroczyście otwarto Powiatowe Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce. W wydarzeniu wzięła udział Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, wicemarszałek Łukasz Smółka, parlamentarzyści i samorządowcy.

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich powstał nowoczesny Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie. Ośrodek mieści się w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Na drzwiach plakat informujący o realizacji projektu z Funduszy Europejskich.

W Centrum znajdować się będą następujące jednostki organizacyjne:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Archiwum Zakładowe,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. 

W budynku OIK oraz będą realizowane następujące działania:

 • diagnoza stanu klienta i stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia i życia,
 • ustalenie planu pomocy i jego realizatorów, 
 • natychmiastowe udzielenie specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej (w szczególności pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, poradnictwa socjalnego), 
 • zapewnienie dostępu do miejsc czasowego schronienia, 
 • profilaktykę kryzysu: działania pre-interwencyjne, w tym działania informacyjne o proponowanej ofercie adresowane do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi, instytucji i organizacji istotnych dla kompleksowości oferty wsparcia, mieszkańców danego terenu, działania post-interwencyjne. 

Wnętrze Ośrodka.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie realizował:

 • całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem alarmowym OIK (w tym monitoring poczty elektronicznej oraz komunikacja za pośrednictwem komunikatorów w Internecie - w szczególności dla osób niepełnosprawnych); 
 • przyjęcie na pobyt całodobowy, w ramach realizacji zadań interwencji kryzysowej; 
 • możliwość realizacji całodobowo usług pomocowych, w tym także w miejscu wystąpienia kryzysu; 
 • możliwość transportu osób do ośrodka w celu wykonania usług (dotyczy w szczególności godzin nocnych, osób niepełnosprawnych, z trudnościami w poruszaniu się itp); 
 • realizacja grup wsparcia (planowana tematyka dotyczy: ofiar przemocy, rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych rodziców – podnoszenie kompetencji rodzicielskich u osób, które np. utraciły prawa rodzicielskie, starają się o ich odzyskanie, są skierowane przez sąd, dzieci i młodzież w aspekcie uzależnień oraz osób w kryzysie związanym z żałobą; 
 • poradnictwo psychologiczne - jest formą wsparcia umożliwiającą szybkie skonsultowanie się ze specjalistą i podjęcie odpowiednich działań; 
 • terapię grupową - forma pomocy ukierunkowana na tworzenie sieci pomocy osób o podobnym problemie. Skierowana jest do osób dorosłych oraz dzieci zmagających się z problemami o podobnym podłożu; 
 • terapia uzależnień dorosłych i dzieci - usługa skierowana zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci i młodzieży. 

Beneficjentem jest Powiat Wielicki, który uzyskał dofinansowanie w ramach Osi 9 (Działanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 2,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło przeszło 2,3 mln zł. Reszta środków pochodziła z funduszy publicznych.