Otwarcie rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Kłaju

26.11.2021
W piątek, 26 listopada uroczyście otwarto rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Kłaju. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka, parlamentarzyści i samorządowcy.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego zakłada odsetek na poziomie 61,8% osób przyłączonych do kanalizacji sanitarnej, dlatego dostęp do kanalizacji i oczyszczalni ścieków jest szczególnie ważny dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu turystyki i rekreacji. Dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich realizacja tej inwestycji pozwoli na podłączenie jeszcze większej liczby mieszkańców Małopolski do sieci kanalizacyjnej

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Charakterystyka projektu:

Projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne realizowane w obszarze gospodarki ściekowej:

Zadanie nr I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w miejscowości Targowisko (etap 1) o łącznej długości 5920,66 mb wraz z 2 szt. sieciowych przepompowni ścieków P1 oraz P2.

Zadanie nr II. Przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na działkach nr 2209/2 i 2207 położonych w miejscowości Kłaj do przepustowości Qśr.d. = 820 m3/d, o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 7800 (etap 1).

Urządzenia w oczyszczalni ścieków.

Konieczność realizacji projektu wynika ze stanu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Kłaj. Według danych statystycznych GUS za rok 2015 stopień skanalizowania gminy wynosi 47%, co oznacza, że potrzeby inwestycyjne w tym obszarze są bardzo duże, a pilność ich realizacji zwiększa wysoki stopień zwodociągowania gminy wynoszący według GUS na koniec 2015 roku 91,7%. Dla prawidłowego funkcjonowania środowiska tak rozwinięta sieć wodociągowa musi mieć zapewniony odbiór wód zanieczyszczonych.

Negatywnym efektem tego stanu jest zagrożenie dla środowiska wynikające z niekontrolowanych zrzutów ścieków nieoczyszczonych do ziemi lub do wód (nieszczelne szamba, dzikie wyloty kanalizacji). Podstawowym więc problemem gminy jest duża ilość nieoczyszczonych ścieków bytowych, które trafiają do środowiska z gospodarstw pozbawionych dostępu do kanalizacji zarówno z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, jak i w drodze nielegalnych zrzutów na pola i do rowów melioracyjnych.

Tablica informacyjna projektu.

Dla mieszkańców terenów pozbawionych bezpośredniego dostępu do oczyszczani ścieków oraz kanalizacji problemem są wysokie koszty wywozu nieczystości i dyskomfort związany z przepełnianiem się zbiorników, często także nieprzyjemnym zapachem. Spełnienie wymogów sanitarnych jest też jednym z podstawowych warunków stawianych dla przedsiębiorstw czy instytucji publicznych

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Beneficjentem są Wodociągi Gminy Kłaj Sp. z o.o., który uzyskał dofinansowanie w ramach Osi 5 Ochrona środowiska (Działanie 5.3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło przeszło 8 mln zł.