Ponad 6 mln zł na stypendia dla uczniów z Małopolski

22.07.2020
We wtorek, 21 lipca Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwały zatwierdzające listy rankingowe w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego.

Stypendia otrzyma ponad tysiąc uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych, osiągających ponadprzeciętne wyniki edukacyjne z całej Małopolski. Ich łączna wartość to ponad 6 milionów złotych.

stypendium1.jpg

To wielka radość i powód do dumy - Małopolska może poszczycić się tak wieloma utalentowanymi młodymi ludźmi. Jestem przekonana, że przyszli stypendyści wykorzystają otrzymane środki, aby rozwijać własne zainteresowania i zdolności. Wspieranie młodych, zdolnych Małopolan to inwestycja na przyszłość, która przysłuży się nam wszystkim

– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych z klas V-VIII i ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę w szkołach na terenie województwa małopolskiego lub mieszkają w naszym województwie oraz studenci, którzy zamieszkują na jego obszarze.

Wnioski o stypendia składają przedstawiciele ustawowi uczniów, czyli rodzice lub opiekunowie, w przypadku uczniów pełnoletnich – sami uczniowie.

O stypendia wnioskowali również rodzice i uczniowie mieszkający na stałe w innych województwach, a uczący się w małopolskich szkołach. Byli to uczniowie z województw: podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie i mazowieckie – złożono 31 wniosków, przyznano 24 stypendia.

Przyznane stypendia – łącznie – z funduszy UE i Budżetu Województwa otrzyma 1015 uczniów. Podczas tegorocznego naboru wpłynęło 1986 wniosków.

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków UE stypendia otrzyma 815 uczniów: 296 uczniów z klas V-VII szkół podstawowych, 70 uczniów klas z VIII szkół podstawowych i 449 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kwota, która została przeznaczona na realizację stypendiów dla uczniów, to ponad 5 milionów złotych.

Dodatkowo, Zarząd Województwa Małopolskiego na stypendia między innymi: humanistyczne, sportowe i artystyczne przeznaczył w tym roku szkolnym 1 mln zł. Oznacza to, że wsparcie otrzyma jeszcze 200 najzdolniejszych uczniów.

Wysokość rocznego stypendium z funduszy UE dla każdego ucznia:

  • uczniowie z klas V – VII SP: 4800 zł,
  • uczniowie z klas VIII SP: 6000 zł,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych: 7200 zł.

Aby otrzymać stypendium ze środków UE należało wykazać się wysoką średnią ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego oraz z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języków obcych.

W tabelce poniżej wysokość stypendium oraz wymagana średnia ze środków UE dla każdego ucznia oraz wymagana średnia:

Wysokość stypendium ze środków UE dla każdego ucznia - tabela.png

Zgodnie z regulaminem, dodatkowe punkty premiujące mogli uzyskać uczniowie, którzy byli laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych, olimpiad krajowych i międzynarodowych, realizowali indywidualny program nauczania czy też zajęcia przewidziane tokiem studiów wyższych.

Cieszę się, że młodzi mieszkańcy naszego regionu do zdobywania wiedzy podchodzą z prawdziwą pasją i kreatywnością, rozwijając swoje zainteresowani jednocześnie kształtując swoją osobowość

– dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Ważną zasadą stosowaną w procesie przyznawania stypendiów jest dążenie do wyrównywania szans. Dlatego też:

- 520 stypendystom przyznano dodatkowe punkty z tytułu zamieszkiwania na terenie wiejskim,
- 132 stypendystów otrzymało dodatkowe punkty za trudną sytuację materialną,
- 354 stypendystów – za wywodzenie się z rodziny wielodzietnej,
- 25 – w związku z niepełnosprawnością.

 Zakres stypendialny w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowany z Budżetu Województwa ma doceniać uczniów uzyskujących ponadprzeciętne wyniki w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. W tym roku przyznawane są również stypendia losowe - dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, których dotknęła tragedia rodzinna – śmierć lub długotrwała choroba rodzica.

Wysokość rocznego stypendium z Budżetu Województwa dla każdego ucznia:

  • uczniowie z klas V – VII SP: 3500 zł,
  • uczniowie z klas VIII SP: 4250 zł,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych: 5000 zł.

W tabelce poniżej wysokość stypendium ze środków BW dla każdego ucznia oraz wymagana średnia:

Wysokość stypendium z budżetu WM dla każdego ucznia - tabela.png

Poniżej szczegółowe dane dotyczące wniosków oraz otrzymanych stypendiach złożonych w poszczególnych subregionach, z podziałem na powiaty:

Subregion tarnowski (rozumiany jako powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów):

- miasto Tarnów: 62, otrzymało: 29
- powiat tarnowski: 143, otrzymało: 72
- powiat brzeski: 62, otrzymało: 35
- powiat dąbrowski: 51, otrzymało: 25
- powiat bocheński: 23, otrzymało: 8
Łącznie: 341 wniosków, otrzymało: 164

Subregion sądecki:

- miasto Nowy Sącz: 40, otrzymało: 26
- powiat limanowski: 158, otrzymało: 55
- powiat nowosądecki: 94, otrzymało: 45
- powiat gorlicki: 47, otrzymało: 22
Łącznie: 339 wniosków, otrzymało: 148

Subregion podhalański:

- powiat nowotarski: 81, otrzymało: 37
- powiat tatrzański: 17, otrzymało: 10
Łącznie: 98 wniosków, otrzymało: 47

Subregion Małopolska Zachodnia:

- powiat wadowicki: 89, otrzymało: 29
- powiat oświęcimski: 38, otrzymało: 19
- powiat chrzanowski: 32, otrzymało: 13
- powiat olkuski: 30, otrzymało: 19
- powiat suski: 28, otrzymało: 13
Łącznie: 217 wniosków, otrzymało: 93

Krakowski Obszar Metropolitalny:

- miasto Kraków: 511, otrzymało: 304
- powiat myślenicki: 206, otrzymało: 90
- powiat krakowski: 180, otrzymało: 115
- powiat wielicki: 47, otrzymało: 23
- powiat proszowicki: 12, otrzymało: 6
- powiat miechowski: 4, otrzymało: 1
Łącznie: 960 wniosków, otrzymało: 539

Ponadto punkty premiujące otrzymało 251 stypendystów legitymujących się szczególnymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach krajowych oraz międzynarodowych.

57 stypendystów otrzymało premie za realizowanie indywidualnego toku nauki.

Regionalny Program Stypendialny Województwa Małopolskiego jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020 oraz ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Pracowanie: Biuro Prasowe UMWM