Przyjęte Założenia regionalnego programu operacyjnego dla Małopolski

Kategoria: Wydarzenia
25.06.2013

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się z Założeniami regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu.

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach dwufunduszowego regionalnego programu operacyjnego (RPO) są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM) oraz m.in. wnioski płynące z prowadzonych obecnie prac nad pakietem programów strategicznych do roku 2020, które w założeniu mają pełnić rolę dokumentów wdrażających zapisy SRWM. Interwencja w programie operacyjnym skoncentrowana zostanie na wsparciu innowacyjności i sfery B+R, podnoszeniu konkurencyjności małopolskich MŚP, rewitalizacji miast, szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz transportu. Planuje się również wykorzystanie podejścia terytorialnego, opartego na mechanizmie Subregionalnego Programu Rozwoju, tworzącego ramy dla zindywidualizowanej ścieżki rozwoju pięciu subregionów Małopolski (tarnowskiego, sadeckiego, podhalańskiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Małopolski Zachodniej), wychodzącej naprzeciw ich unikalnym potencjałom i specyficznym potrzebom mieszkańców.

Zarys RPO przewiduje utworzenie 12. osi priorytetowych, włączając w ten zakres dwie osie poświęcone pomocy technicznej (odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego). Konstrukcję przyszłego programu operacyjnego oparto na założeniu, zgodnie z którym, co do zasady jedna oś priorytetowa odpowiada jednemu celowi tematycznemu. Dodatkowo, tam gdzie jest to uzasadnione, część wsparcia z EFRR i komponent EFS wzajemnie uzupełniają się, tworząc osie dwufunduszowe.   

Zapraszamy do zgłaszania uwag do dokumentu. Wypełniony formularz prosimy przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl /W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Założeń RPO 2014-2020”./
  • listownie na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków 
  • lub faksem na numer: (12) 29 90 726.

Zespół Planowania Strategicznego, Departament Polityki Regionalnej UMWM