Założenia nowego programu regionalnego na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

Kategoria: Wydarzenia
24.06.2013

878573_UMWM_L_240613_030.JPG

W drugiej części XXXIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego marszałek Marek Sowa przedstawił radnym założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2014 – 2020.

Nowy RPO dla Małopolski ma przede wszystkim służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia w regionie. Opierał się będzie na inteligentnych specjalizacjach regionalnych oraz zróżnicowanej polityce wobec subregionów, z uwzględnieniem ich unikatowych potencjałów.  W nowym RPO będą mniejsze możliwości wsparcia infrastruktury społecznej, jednak większy udział w podejmowaniu decyzji będą mieli mieszkańcy regionu.

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Małopolski trafi w latach 2014-2020 2,58 mld euro. Po przeliczeniu na ceny bieżące będzie to 2,915 mld euro. Małopolska zajmuje 2. Miejsce wśród regionów pod względem wysokości środków.

Zarząd województwa zaproponował następujący podział pieniędzy:

  • dla subregionów 661 mln euro
  • dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej: 165 mln euro 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 jest dwufunduszowy i zintegrowany. Został podzielony na 10 osi priorytetowych: 

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 305 000 000 euro (10,46%)
1.1 Rozwój małopolskich węzłów inteligentnej specjalizacji - 200 mln EFRR
1.2 Kreowanie popytu na innowacje w sektorze przedsiębiorstw - 90 mln EFRR
1.3 Wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki wiedzy - 15 mln EFRR 

Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 140 000 000 euro (4,80%)
2.1 Rozwój treści cyfrowych - 30 000 000
2.2  Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych - 110 000 000

Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo Małopolska (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 285 000 000 euro (9,78%)
3.1 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości - 160 000 000
3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP (EFRR) - 125 000 000

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 350 000 000 euro (12,01%)
4.1  Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę  bilansu energetycznego województwa - 120 000 000
4.2   Infrastruktura do dystrybucji energii - 30 000 000
4.3   Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - 120 000 000
4.4   Zrównoważony transport miejski - 80 000 000

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska naturalnego

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 170 000 000 euro (5,83%)
5.1 Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym - 50 000 000
5.2 Ochrona zasobów wodnych – 95 000 000
5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami – 25 000 000

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 2-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 410 000 000 euro (14,07%)
6.1. Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturalnego - 45 000 000
6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego - 55 000 000
6.3 Rewitalizacja miast - 230 000 000
6.4 Rewitalizacja uzdrowisk - 30 000 000
6.5 Odnowa obszarów wiejskich - 50 000 000

Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 435 000 000 euro (14,92%)
7.1 Infrastruktura drogowa - 300 000 000
7. 2 Transport kolejowy oraz multimodalny - 120 000 000
7.3 Transport lotniczy - 15 000 000

Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 225 000 000 euro (7,72%)
8.1 Integracja zawodowa mieszkańców regionu - 90 000 000
8.2 Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw - 55 000 000
8.3 Rozwój kompetencji kadr - 35 000 000
8.4 Procesy modernizacyjne i adaptacja do zmian - 10 000 000
8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego - 20 000 000
8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej - 15 000 000

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 2-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 309 000 000 euro (10,60%)
9.1  Integracja osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej - 80 000 000
9.2  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - 106 000 000
9.3  Rozwój ekonomii społecznej - 12 000 000
9.4  Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia - 111 000 000

Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (interwencja subregionalna)

Oś priorytetowa 2-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 170 000 000 euro (5,83%)
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego - 70 000 000
10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego - 40 000 000
10.3 Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego - 40 000 000
10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - 20 000 000

Oś priorytetowa 11. Pomoc techniczna EFRR

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków: 84 000 000 euro (2,88%) - wsparcie zarządzania RPO WM, działania informacyjne i promocyjne

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna EFS

Oś priorytetowa 1-funduszowa. Proponowana wysokość środków:  32 000 000 euro (1,10%) – wsparcie zarządzania RPO WM, działania informacyjne i promocyjne

Harmonogram prac:

  • od 24 czerwca do końca lipca 2013  - konsultacje społeczne założeń RPO
  • 9 lipca 2013 – Konferencja Regionalna poświęcona prezentacji założeń RPO
  • lipiec 2013 – przyjęcie przez ZWM projektu RPO i ogłoszenie konsultacji społecznych
  • rozstrzygnięcie przetargu na ocenę oddziaływania na środowisko –  koniec lipca 2013
  • konsultacje OOŚ – wrzesień/październik 2013
  • raport z konsultacji społecznych projektu RPO  –  październik/listopad 2013
  • II Konferencja Regionalna  – listopad/grudzień 2013
  • przyjęcie przez ZWM drugiego projektu RPO –  grudzień 2013/styczeń 2014

Oprac. Biuro Prasowe UMWM