Informacja w sprawie procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

Przypominam o konieczności zapoznania się przez każdego pracownika zaangażowanego  w realizację zadań w ramach PO RYBY 2014 -2020  i stosowania dokumentu pt. „Procedura zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Informacje zawarte w przedmiotowej procedurze powinny być upowszechniane również wśród beneficjentów.

Procedura zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Deklaracja w sprawie strategii zwalczania nadużyć finansowych

Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO RYBY przestrzegają norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości. Dzięki postępowaniu zgodnemu z ww. zasadami instytucje będą postrzegane jako przeciwne przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. Przestrzeganie powyższych zasad wymagane jest również od wszystkich pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY.

Nadużycie finansowe

Nadużycie finansowe – w rozumieniu art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, nadużycie finansowe polega na:

a) w odniesieniu do wydatków – jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:

  • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
  • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane, 

b) w odniesieniu do przychodów – jakimkolwiek umyślnym działaniu lub zaniechaniu dotyczącym:

  • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez/lub w imieniu Wspólnot Europejskich,
  • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
  • niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

Zakres i cel procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020

Celem procedury jest przedstawienie wskazówek dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY odnośnie działań w zakresie:

  • promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym,
  • zapobiegania nadużyciom finansowym,
  • wykrywania nadużyć finansowych,
  • reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego (zidentyfikowania symptomu wystąpienia nadużycia finansowego).

Każda osoba realizująca zadania związane z wdrażaniem działań w ramach PO RYBY powinna się zapoznać z poniższymi dokumentami.

Opracowania poświęcone zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji zostały załączone do maila.

Poradnik zmowy przetargowe

Praktyczny przewodnik - fałszywe dokumenty

Praktyczny przewodnik OLAF - konflikt interesów

Procedura nadużyć finansowych

Ustawa o ochronie konkurencji konsumentów i prezentacja prawo konkurencji w przetargach publicznych

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Wykrywanie podrobionych dokumentów

Zbiór anonimowych spraw OLAF