7.4.1.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

27.02.2018

Zakończony

17.04.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
10.10.2018

W dniu 9 października 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1885/18 przyjął zaktualizowaną listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdził formularz umowy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 1345KB)

Lista operacji wg przyznanych punktów
13.06.2018

W dniu 12 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1012/18 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 236KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne": 4 613 053.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1737, z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można także nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wniosek należy złożyć w terminie od 14 marca do 16 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga:

W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Finanse

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wraz z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Wzór umowy o dofinansowanie dla operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regionalne kryteria wyboru operacji operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

1) liczba instytucji kultury działających w gminie, w której ma być realizowana operacja, ustalona według najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej wynosi:

– co najmniej 11 – 6 punktów,

– 5–10 – 4 punkty,

– 2–4 – 2 punkty,

– 1 – 1 punkt.

Dane źródłowe zostały opracowane na podstawie najnowszych na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynikowych informacji statystycznych www.stat.gov.pl

Kryterium nr 1 – punktacja

2) wysokość wydatków gminy, w której ma być realizowana operacja, z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2012–2014 według danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wyniosła:

– powyżej 125% średniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału – 4 punkty,

– powyżej 100% i nie więcej niż 125% średniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału – 3 punkty,

– powyżej 75% i nie więcej niż 100% średniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału – 2 punkty,

– powyżej 50% i nie więcej niż 75% średniej wydatków gmin, o których mowa w § 4 pkt 3, z tego rozdziału – 1 punkt.

Źródło: dane rachunkowe udostępnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz wynikowe informacje statystyczne, dotyczące liczby mieszkańców www.stat.gov.pl

Kryterium nr 2 – punktacja

3) w 2013 r. lub 2014 r. w gminie, w której będzie realizowana operacja, według wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, została zorganizowana co najmniej jedna impreza masowa – 2 punkty.

Dane źródłowe zostały opracowane na podstawie wynikowych informacji statystycznych www.stat.gov.pl

Kryterium nr 3 – punktacja

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dla Wnioskodawców udzielane są w Zespole ds. Wyboru Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: 012 29 90 660, 012 29 90 604, 012 29 90 627, 012 63 03 172, 012 63 03 174, 012 63 03 548, 012 63 03 397, 012 63 03 398.