7.4.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej

27.02.2018

Zakończony

17.04.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
10.10.2018

W dniu 9 października 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1884/18 przyjął zaktualizowaną listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdził formularz umowy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 1342KB)

Lista operacji wg przyznanych punktów
08.08.2018

W dniu 7 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1418/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1013/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 342KB)

Lista operacji wg przyznanych punktów
13.06.2018

W dniu 12 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1013/18 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 305KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość limitów środków w euro na operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej": 4 613 052.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1737, z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można także nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wniosek należy złożyć w terminie od 14 marca do 16 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga:

W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Finanse

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wraz z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Wzór umowy o dofinansowanie dla operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regionalne kryteria wyboru operacji operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

1) w 2013 r. w gminie, w której będzie realizowana operacja, według aktualnego na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte było:

– co najmniej 96% obszaru gminy – 4 punkty,

– więcej niż 50% i mniej niż 96% obszaru gminy – 3 punkty,

– co najmniej 6% i nie więcej niż 50% obszaru gminy – 1 punkt.

Źródło: Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 26.08.2014 r.

Kryterium nr 1 – punktacja

2) operacja będzie realizowana w miejscowości, przez którą na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 3 punkty.

Źródło: Szlaki Turystyczne Małopolski

Kryterium nr 2 – punktacja

3) operacja będzie realizowana:

– w całości na obszarze, dla którego, według aktualnego na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 2 punkty,

– w części na obszarze, dla którego, według aktualnego na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego opracowanego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 1 punkt.

Kryterium nr 3 – punktacja

4) operacja będzie realizowana w powiecie, przez który na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej 50 oznakowanych szlaków turystycznych – 1 punkt.

Źródło: Szlaki Turystyczne Małopolski 

Kryterium nr 4 – punktacja

5) operacja będzie realizowana w gminie, w której:

a) syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej w 2011 r., według wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, kształtuje się na poziomie wysokim, średnim albo niskim – 1 punkt,

Kryterium nr 5a – punktacja

Źródło: opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. ”Turystyka w Województwie Małopolskim w 2011 roku”, dostępnego na stronie internetowej www.stat.gov.pl.

b) na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy znajduje się co najmniej jeden obiekt, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553), wpisany do ewidencji prowadzonej na podstawie art. 38 ust. 3 tej ustawy – 1 punkt.

Kryterium nr 5b – punktacja

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dla Wnioskodawców udzielane są w Zespole ds. Wyboru Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: 012 29 90 660, 012 29 90 604, 012 29 90 627, 012 63 03 172, 012 63 03 174, 012 63 03 548, 012 63 03 397, 012 63 03 398.