Nabór propozycji operacji partnerów KSOW

27.01.2017

Zakończony

24.02.2017

Wyniki naboru

Lista rankingowa
18.05.2017

Ogłoszenie list ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 1/2017 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016 – 2017 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Zgodnie z art. 57 e ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.) w nawiązaniu do Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza listę ocenionych operacji.

Pobierz listę (PDF, 105KB)

Informacje o naborze

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

 Na podstawie:

1)      art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.)oraz

2)      § 18 ust. 2–4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017.

Obszar objęty konkursem:

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego województwa. Do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar co najmniej czterech województw.

Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu:

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu:

1)      31 października 2017 r. – w przypadku operacji objętych wnioskami składanymi do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;

2)      15 listopada 2017 r. – w przypadku operacji objętych wnioskami składanymi do urzędów marszałkowskich.

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać partnerzy KSOW na operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:

a)     działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;

b)      działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;

c)       działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;

d)      działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;

e)      działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;

f)       działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;

g)      działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;

h)      działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Finanse

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2017 r. w całym kraju wynosi 18 791 915,17 zł i został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

Niezbędne dokumenty

1.  Załącznik nr 1   – nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o
wybór operacji, godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, oraz numery telefonów do osób w tych jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu.

2. Załącznik nr 2  – limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu, podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski.

3. Załącznik nr 3 – formularz wniosku o wybór operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia:

- formularz wniosku o wybór operacji, 

- zał. 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe, 

- zał. 2 - wkład własny ,         

- zał. 3 - formy realizacji,            

- instrukcja wypełniania wniosku o wybór operacji.

Wzór oświadczenia partnera KSOW 

Wzór deklaracji dodatkowego partnera KSOW 

4. Załącznik nr 4 – formularz umowy na realizację operacji:

- formularz umowy na realizację operacji,

- zał. 2 - zestawienie rzeczowo-finansowe,

- zał. 4 - rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków. 

5. Załącznik nr 5 – formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizację operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia:

- formularz wniosku o refundację kosztów, 

- zał. 4 - sprawozdanie końcowe,

- instrukcja wypełniania wniosku o refundację kosztów. 

6. Załącznik nr 6 – regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW wraz z załącznikiem:

- regulamin konkursu, 

- przewodnik po ocenie wniosku o wybór operacji.

7. Ogłoszenie o konkursie.

Inne ważne informacje