Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

20.09.2016

Zakończony

17.12.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
21.06.2017

W dniu 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 987/17 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 1480KB)

Lista operacji wg przyznanych punktów
11.10.2016

W dniu 31 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 117/17  przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małe infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz.1182), na dzień podejmowania uchwały Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje środkami finansowymi w wysokości 16 145 684 euro, zgodnie z obowiązującym kursem euro z dnia 29.12.2016 r. – 4,4141 zł, tj. 71 268 663,74. zł. Natomiast kontroli podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości 150% limitu środków tj. na kwotę 106 902 995,61 zł.

Nabór wniosków trwał od 18 października do 16 grudnia 2016 r. Wnioskodawcy złożyli 128 wniosków na łączną kwotę 351 259 242,00 zł brutto (wartość całkowita). Po dokonaniu oceny przez Zespół oceniający powstała lista rankingowa, na której znajduje się 127 operacji. 69 operacji na łączną kwotę 105 972 460,82 zł brutto (kwota pomocy) mieści się w 150% limitu środków jakimi dysponuje Samorząd Województwa Małopolskiego.

Pobierz listę (PDF, 515KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1182)

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków.

Wniosek można nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. Wniosek należy złożyć w terminie od 18 października 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Finanse

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu wynoszącego 2 000 000 zł na beneficjenta. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości 63,63 %.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dla Wnioskodawców udzielane są w Zespole ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: 012 29 90 660, 012 63 03 451, 012 29 90 909, 012 29 90 604, 012 63 03 174, 012 63 03 548, 012 63 03 397, 012 63 03 398, 012 63 03 498, 012 63 03 465, 012 63 03 496, 012 63 03 145, 012 63 03 178, 012 29 90 621, 012 29 90 919.

Kryterium - działalność gospodarcza

Kryterium - średnia gęstość zaludnienia

Podstawowy dochód podatkowy gminy

Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 r.

Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 r.

Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2015 r.

Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 r.

Gospodarka wodno-ściekowa – baza danych dla jednolitych części wód powierzchniowych

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej http://kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html  została udostępniona aktualizacja „Programu wodno-środowiskowego kraju”.

Potrzebne informacje do wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy na gospodarkę wodno-ściekową w zakresie spełniania przez operacje kryterium wyboru, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1185) znajdują się w załączniku – bazie danych (załącznik nr 9). Bazę danych należy otworzyć poprzez aplikację. Szczegółowe informacje na temat bazy danych i aplikacji znajdują się w pliku „aPWSK dla MsAccess - instrukcja uzytkownika.pdf”.