Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

06.03.2017

Zakończony

01.06.2017

Wyniki naboru

Lista operacji wg przyznanych punktów
08.11.2017

W dniu 7 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1806/17 przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy oraz zatwierdzenia formularza umowy w ramach I naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz listę (PDF, 2940KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu .

Wnioski składa się na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek należy złożyć w terminie od 3 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 r. w godzinach od 8.00 do 16.00. Wniosek można nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę  przesyłkę.

Finanse

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu wynoszącego 1 000 000,00 zł na beneficjenta. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości 63,63 %.

Inne ważne informacje

Wszelkie informacje dla Wnioskodawców na temat ww. działania udzielane są w Zespole ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków oraz pod numerami telefonów: (012) 29 90 660, (012) 63 03 451.