Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

21.04.2016

Zakończony

02.01.1970

Wyniki naboru

Wyniki naboru
21.04.2016

Lokalne Strategie Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 wybrane

W dniu 18.04.2016 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zakończyła ocenę złożonych lokalnych strategii rozwoju i dokonała ich wyboru.

Do realizacji zostały wybrane wszystkie 32 lokalne strategie rozwoju (w tym jedna strategia dwufunduszowa), które mieszczą się w limicie środków (EFRROW i EFMR) dostępnych dla Województwa Małopolskiego. Wartość dofinansowania ze środków EFMR zostanie ustalona po przekazania przez MRiRW sposobu wskazania funduszu wiodącego. Uchwała Komisji dot. wyboru LSR wraz z listą wybranych lokalnych strategii rozwoju, w tym przyznaną im punktacją znajduje się w załączniku.

Pobierz listę (PDF, 160KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać lokalne grupy działania spełniające warunki określone w Regulaminie oraz ustawie z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378).

Wnioski należy składać w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM), ul. Wielicka 72B, Kraków, dziennik podawczy, w terminie od dnia 10 listopada 2015 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku, w godzinach 8.00-15.00.

Finanse

Wysokość środków dostępnych w województwie w ramach konkursu na wybór LSR oraz maksymalna wysokość środków na daną LSR ustalona zostanie zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu, odrębnie dla poszczególnych Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI).  EFSI, z których współfinansowane będą LSR wybrane w ramach tego konkursu to: EFMR –Europejski Fundusz Morski i Rybacki i EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ostateczna kwota - LSR

Na podstawie § 11, ust. 2 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Organizator podaje ostateczną  kwotę dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Kwota ta w województwie małopolskim wynosi: 59 317 843,06 EUR.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do regulaminu konkursu na wybór LSR (str. 3), LSR zakładające współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostaną wybrane w ramach PROW 2014-2020 do wysokości tej kwoty, biorąc pod uwagę jedynie wnioskowaną wysokość środków w ramach poddziałań 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętych PROW 2014-2020.

Dla wszystkich LSR wybranych, a współfinansowanych ze środków EFRROW wskazane zostaną wysokości środków w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, nielimitowane ww. kwotą dostępnych środków.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje udzielane są w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, ul.Wielicka 72 A, Kraków, od 8.00 do 15.00 oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03 480, (012) 29 90 959, (012) 29 90 912, (12) 29 90 606.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres poczty elektronicznej michal.dardzinski@umwm.pl i danuta.filipczyk@umwm.pl.