Blisko 20 mln zł dla małopolskich gmin na odnawialne źródła energii

Kategoria: Wydarzenia

25 projektów z Małopolski z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich otrzyma łączne wsparcie w wysokości ok. 19,5 mln zł. Gminy z terenu Województwa Małopolskiego są największym Beneficjentem zakończonego konkursu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę rankingową operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łącznie na liście krajowej znalazły się 323 zadania, z czego w przypadku 121 zadań możliwe jest przyznanie dofinansowania w miesiącu sierpniu br.

Pozyskane dofinansowanie zostanie wykorzystane na zakup paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Pozyskana za ich pomocą energia będzie bardziej przyjazna środowisku naturalnemu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu zmniejszy szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Zakupione mikroinstalacje zostaną zamontowane na budynkach mieszkalnych i obiektach pełniących funkcje publiczne.

Na dofinansowanie zadań z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wnioski można było składać w Województwie Małopolskim od 8 maja do 1 czerwca br. Z terenu Małopolski złożono 55 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 38 995 741,40 zł. Po dokonaniu oceny złożonych wniosków, do przyznania pomocy zostało zakwalifikowanych 51 projektów na łączną kwotę pomocy 35 527 441 zł.

Gminy ubiegające się o dotację były oceniane według następujących kryteriów:

  • podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji,
  • poziom bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest położona gmina,
  • kryterium regionalne,
  • koszty kwalifikowalne operacji dotyczą budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej,
  • wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Z uwagi na fakt, że alokacja przeznaczona na konkurs nie pozwala na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, pozostałe 26 zadań z Małopolski będzie oczekiwało na liście na ewentualne zwiększenie dostępnego limitu środków dla przedmiotowego zakresu.