Małopolska Regionalna Konferencja Rybacka Gospodarka - Strategia - Środowisko

Kategoria: Wydarzenia
Gospodarka – Strategia - Środowisko – pod takim hasłem w dniach 21 i 22 września 2015 roku, w Inwałdzie odbyła się z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego, Małopolska Regionalna Konferencja Rybacka.

Konferencja1_24092015_640.jpg

W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wzięli udział rybacy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rybactwem z Województwa Małopolskiego oraz Województwa Śląskiego. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci: Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ARiMR, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Rolniczego, Polskiego Związku Wędkarskiego, lokalnych grup rybackich (Stowarzyszenie Dolina Karpia, Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, LGR „Żabi Kraj”, LGR Bielska Kraina), przedstawiciele Gmin będących członkami lokalnych grup rybackich oraz hodowcy ryb.

Konferencja2_24092015_640.jpg

Uczestnicy wysłuchali wykładów prowadzonych przez specjalistów z branży, wśród których znalazł się Pan prof. dr hab. Andrzej Pilarczyk z Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu,  Pan dr hab. Robert Gwiazda– prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN Kraków, Pan dr Andrzej Lirski - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Pan dr Maciej Lesiak – specjalista w zakresie likwidacji konfliktów z dzikimi zwierzętami czy też Pan Marcin Frankowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja3_24092015_640.jpg

Tematami wiodącymi konferencji były problemy dotyczące gospodarki rybackiej wraz z aspektami ochrony środowiska, które są nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności na stawach rybnych. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie szkód spowodowanych przez zwierzęta rybożerne, a także zapoznać się z sposobami minimalizowania ich negatywnego na prowadzoną gospodarkę.

Gospodarka rybacka i stawowe obszary Natura 2000 są ze sobą nierozerwalnie związane – podsumowała dyskusję Pani Bożena Kotońska –Regionalny Konserwator Przyrody.

Konferencja4_24092015_640.jpg

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się tematy dotyczące ewentualnego rozwoju prowadzonej przez rybaków działalności dzięki możliwości otrzymania dofinansowania oraz rekompensat. Zgodnie z informacją Zastępcy Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW, Pana Marcina Frankowskiego dostępna dla Małopolski kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju wyniesie 3 000 000 €. Pan Paweł Knapczyk- Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zwrócił uwagę, iż dotąd nie zostały upublicznione szczegółowe algorytmy dokonanych wyliczeń oraz dane źródłowe, na podstawie których ministerstwo dokonano podziału środków na strategie lokalne.

Konferencja5_24092015_640.jpg

Dzięki prelegentom, którzy przedstawiali istotne dla rybaków zagadnienia z różnych punktów widzenia, sytuację akwakultury u rybactwa śródlądowego można było poznać nie tylko od strony naukowej oraz prawnej, lecz także, co dla rybaków jest niezwykle istotne – także od strony praktycznej (wyjazd studyjny do Ośrodka Hodowli Zarodkowej w Osieku).

Prezentacje z konferencji:

 1. Iwona Cieślik - Tradycyjne metody żywienia karpia, a walory smakowe
 2. Jakub Roszuk - Presja kormorana czarnego na ichtiofaunę wód na przykładzie terenu LGR "Opolszczyzna" oraz LGR "Żabi Kraj"
 3. Robert Gwiazda - Aspekty naukowe związane ze szkodami w gospodarce rybackiej
 4. Andrzej Lirski - Aktualna sytuacja akwakultury, występujące trendy oraz wnioski na przyszłość
 5. Marcin Frankowski - Podsumowanie efektów – osi priorytetowej 4 „PO RYBY 2007-2013” oraz przyszłość priorytetu 4„PO RYBY 2014-2020"
 6. Marcin Frankowski - Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014-2020 szansą dla sektora rybackiego
 7. Paweł Knapczyk - Konkurs na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju - zasady, procedury, terminy
 8. Anna Świątek, Barbara Donocik - Przegląd dobrych praktyk
 9. Jakub Budzyński - Działania wodno-środowiskowe
 10. Jerzy Bryndza - Rekompensaty wodno-środowiskowe w praktyce
 11. Andrzej Pilarczyk - Kierunki zmian w funkcjonowaniu oraz technologii produkcji stawowej gospodarki rybackiej
 12. Andrzej Szpulak - Przetwórstwo lokalne w praktyce, zakładanie małych przetwórni oraz prace modernizacyjne w istniejących przetwórniach
 13. Andrzej Kubisztal - Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
 14. Andrzej Kubisztal - Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości